ชู 4 เมนูเกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย สร้างสุขภาวะชุมชน

ชู 4 เมนูเกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัยเร่งสร้างสุขภาวะชุมชนที่ดี

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และแนวทาง “การจัดการความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน” ที่ จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 168 องค์กร ร่วม ซึ่งการจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตนั้น เป็นเหมือนการสร้างความสมดุลและทำให้เกษตรกรรมเกิดความยั่งยืน ที่สำคัญคือ เพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย

น.ส.ดวงพรกล่าวว่า การทำให้เกิดวงจรของอาหารปลอดภัย จำเป็นต้องเริ่มจากชุมชนในพื้นที่เห็นความ สำคัญ ให้ความร่วมมือในการจัดการเกษตร ที่สำคัญต้องเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวไปยังชุมชนเมือง ซึ่งคนเมืองก็สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนมี 4 อย่าง คือ ความรู้และเทคนิคการผลิต ระบบการตลาด กองทุนในการจัดการ และการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น พื้นที่ของวัดวาปีสุทธาวาส ได้จัดฐานความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน ได้จัดการเรียนรู้เป็น 4 เมนูขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

น.ส.ดวงพรกล่าวต่อว่า สำหรับเมนูที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เมนูที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบการผลิตและเทคนิคเกษตรกรรมยั่งยืน เน้นการจัดระบบการผลิต การปรับปรุงดิน การคัดและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ เมนูที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการตลาด เช่น ตลาดนัดชุมชน เมนูที่ 3 คือ กองทุนเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ มีตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ และเมนูสุดท้ายเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน การบริหารจัดการงบฯ และการออกกฎกติกา ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยตัวแทนชุมชน จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

Shares:
QR Code :
QR Code