“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก

สสส.เผยคนเมืองกินผัก-ผลไม้ลดลง เหตุแพง พื้นที่ปลูกน้อย สารเคมีตกค้าง เร่งเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ พลิกที่รกร้างปลูกผัก-ผลไม้สด สะอาด ปลอดภัย “ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียจัดตลาดนัดออแกนิก “ตะลักเกี้ยะ Urban Organic Market” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน สร้างสุขภาพดีควบคู่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน


“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก  thaihealth


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ลานโรงเรียนกุหลาบวิทยา (วัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อย) รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง "แนวโน้มสุขภาวะของคนในเมือง" ในงานตลาดนัดสุขภาพ “ตะลักเกี้ยะ Urban Organic Market” ครั้งที่ 1 ว่า สถานการณ์การบริโภคผักผลไม้ของคนไทยที่เพียงพอตามสัดส่วนมาตรฐาน (400 กรัมต่อวัน) ลดลงตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะนำเพียงมีแค่ร้อยละ 17.7 ของประชากร


“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก  thaihealth


"สาเหตุที่ทำให้คนเมืองกินผัก ผลไม้ต่ำกว่ามาตรฐานมาจาก 3 ปัจจัย คือ 1.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อผักลดลงในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา จาก 27-37 บาทเหลือ 7-15 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลไม้ ลดลงเช่นกัน จาก 45 บาท เหลือ 15 บาท 2.ปัจจัยด้านพื้นที่การผลิต พบว่าพื้นที่ปลูกผัก ผลไม้ ลดลงมากกว่า 3.4 แสนไร่ ในระหว่างปี 2553-2555 ทำให้ราคาผัก ผลไม้ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายมีราคาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และ 3.ปัจจัยด้านความปลอดภัย ในปี 2554 ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด ประชาชนร้อยละ 36 และในเกษตรกรร้อยละ 32 ในปี 2555 พบผักสดใน ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และรถเร่ โดยเฉลี่ยมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงกว่ามาตรฐาน EU ร้อยละ 40"


รศ.จุมพล กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม “ตะลักเกี้ยะ Urban Organic Market” ของกลุ่มชุมชนคนรักตลาดน้อย, เขตสัมพันธวงศ์, โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก และ สสส. ที่ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดออแกนิก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเมืองเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ใช้สอยในชุมชนให้สามารถผลิตวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดสารพิษ บนพื้นที่รกร้าง หรือถูกทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของคนไทยอย่างครบวงจร


“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก  thaihealth


“กิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ตะลักเกี้ยะ  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนหรือย่านเมืองของเรา ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสการเข้าถึงการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอ รวมทั้งการส่งเสริมให้เป็นผู้ผลิตอาหาร (ผัก) ปลอดภัยในชุมชน มีการจำหน่วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ของชาวชุมตลาดน้อยเอง ถือเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาสุขภาพที่มีความยั่งยืนต่อไป” รศ.จุมพลกล่าว


“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก  thaihealth“ชุมชนตลาดน้อย” ผุดไอเดียตลาดนัดออแกนิก  thaihealth


สำหรับตลาดนัดออแกนิก “ตะลักเกี้ยะ Organic Market” จะจัดขึ้นทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน ณ ลานโรงเรียนกุหลาบวิทยา (วัดกาลหว่าร์ ตลาดน้อย)  ตลาดน้อยริมแมน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:30 น.ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/talakkia.organicmarket


 


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code