ชาว ‘ขุนควร’ ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชาว 'ขุนควร' ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง thaihealth


ชาว 'ขุนควร' สารพิษสะสม 43% ผลักดันปลูกผักสวนครัวกินเอง


นางชิน ใจเย็น อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เปิดเผยว่า จากผลการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของประชาชน ต.ขุนควร อ.ปง พบจากผู้เข้ารับการตรวจ 600 คน มีสารพิษตกค้างในเลือดถึง 260 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ถือเป็นสถิติที่น่ากลัวมาก และที่มาของสารพิษที่สะสมในเลือดในร่างกาย มาจากอาหารที่รับประทานทุกวัน โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ซื้อจากท้องตลาดมีสารพิษตกค้างทุกชนิด ยกเว้นพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันเองตามบ้านเรือนและในท้องถิ่น แต่หากเป็นพืชผักสวนครัวที่นำมาจากต่างพื้นที่ จะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต


"ตำบลขุนควร จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน มีชุมชนบ้านผาตั้งเป็นชุมชนนำร่อง มีสมาชิกร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน ซึ่ง สสส.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี รณรงค์ให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เน้นผักกวางตุ้ง ผักกาด แตงกวา ผักสลัด คะน้า กะหล่ำปลี โดยมีแหล่งน้ำในพื้นที่รองรับ นอกจากป้องกันอันตรายจากสารพิษตกค้างแล้ว ยังทำให้คนในครัวเรือนได้ออกกำลังสุขภาพแข็งแรง เน้นปลูกไว้กินเอง หากเหลือขายก็แบ่งปันสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและจะขยายผลไปทั้งตำบล"

Shares:
QR Code :
QR Code