ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์ thaihealth


วันครอบครัวปี 2565 สสส. ชวน ผู้ปกครองทำเรื่อง “เล่น” เป็นเรื่อง “ใหญ่”  เปลี่ยนพลังแห่งการเล่นเป็น “ทุนมนุษย์” สร้างเด็กรับมือศตวรรษที่ 21 ชู ขับเคลื่อนนโยบาย สวัสดิการลาคลอด-แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน-สร้างหลักประกันสิทธิเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างยั่งยืน


ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์ thaihealth


นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โลกยุคใหม่ หรือ Volatility Uncertainty (VUCA world) ทำให้เกิดครอบครัวหลายรูปแบบ เพราะมีความซับซ้อนเชิงระบบ และไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอด จึงอาจทำให้ความรู้ปัจจุบันนำมาใช้ชีวิตและเลี้ยงเด็กไม่ได้ ขณะที่งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศศึกษาตรงกันว่า “ความยากจน” ส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวิตครอบครัวและเด็ก


ส่วนรายงาน “นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต: ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่ออนาคตของเด็กไทย” ที่ สสส. ทำร่วมกับสำนักสื่อออนไลน์ The 101 พบว่า เด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด – 20 ปี ประมาณ 5 แสนคน อยู่ในครอบครัวฐานะร่ำรวย มีรายได้เฉลี่ย 32,997 บาท/คน/เดือน ขณะที่ 2.18 ล้านคน อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยเพียง 2,044 บาท/คน/เดือน ซึ่งถือว่ายากจนที่สุด และพบเด็กกว่าร้อยละ 70 หรือมากกว่า 12.2 ล้านคน อยู่ในครอบครัวมีรายได้ต่อวันน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ


ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์ thaihealth


นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า สสส. กับภาคีเครือข่ายเด็กและครอบครัว ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็กมาตลอด เนื่องในวันครอบครัว 14 เมษายน 2565 จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.ควรช่วยให้ทุกครอบครัวมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อให้พ่อแม่ได้ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับการลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรให้เด็กได้รับการดูแลจากพ่อแม่ อย่างน้อยในช่วง 2 ขวบปีแรก 2.เพิ่มทางเลือกการเรียนรู้ให้หลากหลาย มีคุณภาพ และทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อให้ครอบครัวและเด็กมีแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน ทันสมัย และราคาที่เอื้อมถึง


3.สร้างหลักประกันสิทธิเด็กเข้าถึงบริการพื้นฐาน เพื่อไม่ให้เด็กถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และ 4.ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก เพราะวิชาการพิสูจน์พบว่าช่วยให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดูแลสุขภาวะได้


ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์ thaihealth


วันครอบครัวไทยปีนี้ สสส. อยากเห็นนโยบายภาพใหญ่ที่สนับสนุนครอบครัว สามารถทำหน้าที่สร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีสุขภาวะและมีศักยภาพ และก้าวทันความท้าทายของโลกใหม่ เพราะปัจจุบันความรู้เดิมไม่สามารถนำมาเลี้ยงเด็กได้เหมือนเมื่อก่อน การมีนโยบายที่เท่าทันยุค VUCA world ทั้งสวัสดิการเพื่อผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงการสร้างพื้นที่เรียนรู้ใกล้บ้าน สะดวก และราคาจับต้องได้ สสส. เชื่อว่าจะเป็นฐานทุนสำคัญ ของการนำไปสู่การมีสุขภาวะครอบครัวที่ดีและยั่งยืน 


ชวนผู้ปกครองทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่ เปลี่ยนพลังเเห่งการเล่นเป็นทุนมนุษย์ thaihealth


“ที่ผ่านมา สสส. ส่งเสริมนโยบายเพื่อเด็กและครอบครัว เช่น สร้างเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อเด็กและครอบครัว (Family-Friendly-Workplace) ส่งเสริมองค์กรให้มีนโยบายเอื้อต่อบุคลากรที่มีครอบครัว ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ffwthailand.net/ ร่วมพัฒนา “@linefamily เพื่อนครอบครัว” ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว 24 ชั่วโมง, และส่งเสริมให้ครอบครัวปล่อยเด็กเล่นอิสระ เพื่อเปลี่ยนพลังแห่งการเล่นเป็น “ทุนมนุษย์” ในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยระยะยาว นางสาวณัฐยา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code