จ.สุโขทัย จัดงาน ‘อาชีวะโชว์พราว’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.สุโขทัย จัดงาน 'อาชีวะโชว์พราว' thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรม “อาชีวะโชว์พราว” สร้างเครือข่ายนักรณรงค์และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี บนเครือข่ายออนไลน์ ผ่าน FACEBOOK FANPAGE


นายชูชาติ พรามจร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะโชว์พราว โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ เพื่อสร้างเครือข่ายนักรณรงค์ และนักส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ในระดับอาชีวศึกษา ผ่านเครือข่ายออนไลน์ Facebook Fanpage โดยสนับสนุนให้เด็กอาชีวะศึกษา สร้างสรรค์สื่อน้ำดี เผยแพร่ในโลกออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง เสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ เพื่อทำประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคมต่อไป


ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงผลงานนักเรียนอาชีวศึกษา อาทิ นวัตกรรม ศิลปะ ดนตรี บัญชี คอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมที่มีต่อบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง เพศ และการเกิดโรค NCDs ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกสถานศึกษา เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code