จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม thaihealth


หลายหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปางร่วมประสานพลัง บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และอบายมุข เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีให้ความรู้รณรงค์หยุดดื่มสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดงาน “มหกรรมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง สานพลังลดอบายมุข สร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง” ร่วมกันเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สะท้อนปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณอาคารหอประชุมพิบูลพล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีตัวแทนหน่วยงานจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมจากทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานสถานศึกษาหลัก ทั้ง 9 สถาบัน ในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ พร้อมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์หยุดดื่ม ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม thaihealth


ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ แสดงพลัง สร้างกระแสสังคม ในการต่อต้านสิ่งอบายมุข ยาเสพติด และสิ่งของมึนเมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักรู้ และเกิดทัศนคติในการที่จะร่วมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


จ.ลำปาง ร่วมรณรงค์หยุดดื่ม thaihealth


โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การจัดแสดงละครเวทีสะท้อนปัญหาสังคมอันเป็นผลกระทบมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การจัดแสดงนิทรรศการเรื่องโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกายในเรื่องปัญหาสุขภาพ, ด้านปัญหาครอบครัวที่ก่อให้เกิดความแตกแยก และด้านปัญหาสังคม ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ และอาชญากรรม เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น อาทิ การเปิดเวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในหัวข้อ “สานพลังลดอบายมุข สร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง”, กิจกรรมโต้วาทีโดยกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา ในหัวข้อ “สังคมดีโดยไม่ต้องมีเหล้า” กิจกรรมปาฐกถาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “คนและสังคมลำปางกับผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

Shares:
QR Code :
QR Code