จ.ชลบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะองค์กรใน SMEs

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จ.ชลบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้สุขภาวะองค์กรใน SMEs thaihealth


จ.ชลบุรี เปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs


นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ อาคารอำนวยการชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือรู้จักกันในนาม (สสส.) ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชื่อโครงการภาษาอังกฤษคือ SMEs Happy and Productive Workplace ซึ่งเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า SHAP มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบันซึ่งมี SMEs เข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 159 แห่งทั่วประเทศ


มีผลการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสามารถเพิ่มผลิตภาพจากร้อยละ 59.84 เป็นร้อยละ 62.00 โดยพบว่าพนักงานมีขวัญกำลังใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น และมีการทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น


นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ และมีความยั่งยืนสู่สากล ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ SHAP อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้วางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562 มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ SHAP Agent เพื่อทำหน้าที่จัดฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2.กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ พร้อมจัดให้มีการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบ 3.กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างการรับรู้และนำแนวคิดสุขภาวะองค์กรมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 4.กิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs และ 5.กิจกรรมสร้างศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy Workplace ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านสุขภาพวะองค์กรให้สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นที่สนใจ


นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และหน่วยงานเครือข่ายผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมผลักดันให้เกิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs แห่งนี้ อย่างเป็นทางการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าใจรูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมองค์กรด้วยสุขภาวะที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพคน และองค์กรด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรได้ทำงานอย่างมีความสุขด้วยการมีทัศนคติที่ดีใช้ชีวิตที่สมดุล ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีจิตใจที่แจ่มใส รู้จักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีความสมัครสมานสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน และมีความผูกพันรักองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมให้ SMEs นำหลักการสร้างสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลายมากขึ้นนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการลงทุน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้ลดช่องว่างในการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น และลดปัญหาในเรื่องแรงงานพลัดถิ่นเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานบันครอบครัวและชุมชน และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนฟันเฟืองและกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ต่อไปปริญญา

Shares:
QR Code :
QR Code