จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 15 แผน เพื่อรองรับการรายงานผลตามเกณฑ์คะแนนและการ input CoO ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามสถานะการรายงานของแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code