จ้างพัฒนากรอบและจัดทำคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส. (กรอบการประเมินผลใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code