จ้างปรับปรุงระบบงานจัดซื้อเพื่อเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code