จ้างดำเนินการออกแบบและผลิตการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนใจเยาวชนชาติพันธ์ุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code