จี้รัฐเร่งแก้ 10 ประเด็นละเมิดสิทธิเด็ก

เน้นคุ้มครองสิทธิและการแสดงออกของเด็ก รวมถึงเพศที่สาม

 

จี้รัฐเร่งแก้ 10 ประเด็นละเมิดสิทธิเด็ก

          เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่โรงแรมบางกอก พาเลส สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดเวทีสิทธิเด็กระดับชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก” โดยนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นำเสนอสถานการณ์ปัญหาการละเมิดเด็ก ว่า จากการที่เด็กและเยาวชนจัดงานเวทีสิทธิเด็กใน 4 ภูมิภาค เพื่อระดมความเห็นสรุปสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็ก

 

          พบข้อสรุป 10 ประเด็น คือ

 

          1.ปัญหาเรื่องเพศ พบเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมีช่วงอายุที่น้อยลงตั้งแต่เด็กม.ต้น การข่มขืนกระทำชำเรา การถ่ายคลิปวิดีโอ การค้าประเวณีมากขึ้น และแอบแฝงในอาชีพหรือสถานที่ต่างๆ โดยที่กฎหมายไม่สามารถควบคุมได้ การล่วงละเมิดทางเพศโดยความสัมพันธ์เชิงอำนาจ โดยเฉพาะภาคเหนือพบการแต่งงานก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะเด็กหญิงต่ำกว่า 15 ปี ก็ถูกจับแต่งงาน

 

          2.ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเกิดจากการบริโภคสื่อและการเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่ที่ใช้ความรุนแรง

 

          3.ปัญหาการศึกษา การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เด็กที่ออกจากสถานพินิจฯ ส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากสถานศึกษา

 

          4.ปัญหายาเสพติด เด็กมั่วสุมตามสถานที่ต่างๆ

 

          5.การใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะภาคกลางพบเด็กทำงานถึง 6 วัน วันละ 9 ช.ม. และถูกเอาเปรียบค่าแรง

 

          6.การปิดกั้นทางความคิด

 

          7.ปัญหาด้านสื่อทุกรูปแบบ

 

          8.ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ โดยเฉพาะภาคเหนือ เด็กไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร ขาดการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษา

 

          9.ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งการศึกษา การเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งผู้นำศาสนาบางคนบิดเบือนคำสอนเพื่อผลประโยชน์ตนเอง

 

          10 ปัญหาการละเมิดทางวาจา ที่มีการดูหมิ่น ข่มเหง รุนแรง

 

          ด้านนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะรัฐคือฝากเน้นให้คุ้มครองสิทธิและการแสดงออกของเด็กรวมถึงเพศที่สาม ให้ความรู้เรื่องเพศอย่างจริงจัง เลิกส่งเสริมโฆษณาแฝงรูปแบบต่างๆ ที่ยั่วยุ จัดการศึกษาให้เด็กเรียนฟรีอย่างแท้จริง และให้เด็กมีส่วนร่วมกำหนดหลักสูตร

 

          ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและคณะทำงานด้านเด็ก จะนำประเด็นที่สำคัญเพื่อจัดทำเป็นโรดแม็ป ดำเนินการในปี 2552 โดยสำรวจเชิงลึกและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และรวบรวมประเด็นนำเสนอและพัฒนาเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น ขยายผลสู่จังหวัดและระดับประเทศ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 25-11-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code