จับมือ ส.กรีฑาสูงอายุ ถ่ายความรู้สู่เครือข่าย

ที่มา : เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามกีฬารายวัน 


จับมือ ส.กรีฑาสูงอายุ ถ่ายความรู้สู่เครือข่าย thaihealth


สสส. จับมือ ส.กรีฑาสูงอายุ ถ่ายความรู้สู่เครือข่าย


นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า แผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สสส. และสมาคมเครือข่าย ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค. 61 ที่ ห้องประชุม 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และสมาคมพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำเครือข่ายขององค์กรพันธมิตร ได้รับทราบแนวนโยบาย ของแผนกิจกรรมทางกายแห่งชาติ และแผนกีฬาชาติซึ่งเป็นแผนชี้นำการส่งเสริมประเด็นสุขภาพและกีฬาที่รัฐบาลใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่เป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ ในการนำสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป


การอบรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเพื่อสุขภาพในบริบทขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศ โดยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล, กิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตกลุ่มคน 3 วัย โดย ดร.เกษม นครเขตต์ลกิจกรรมทางกายนำร่อง และกิจกรรมนันทนาการ โดย อ.สมควร โพธิ์ทอง, ขบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวทางสนับสนุนกิจกรรมทางกายสำหรับผู้นำเครือข่าย โดยผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ และหลักการบริหารจัดการชุมชนเครือข่ายต้นแบบและกรณีศึกษา ซึ่งตนเป็นผู้บรรยาย


สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมเครือ ข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย สมาคมนักฟุตบอลอาวุโส สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย และเครือข่ายชมรมกีฬาสุขภาพมวลชนระดับจังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี สุพรรณบุรี และ ชลบุรี ส่งผู้นำและตัวแทนเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 80 โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้การบรรยายและอบรม

Shares:
QR Code :
QR Code