จัดใหญ่ ‘พุทธชัยยันตี’ ฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

 

จัดใหญ่ 'พุทธชัยยันตี' ฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้

 

2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่า “พุทธชยันตี”เป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้น ในโอกาสพิเศษนี้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองพิเศษ โดยเริ่มตั้งแต่วันมาฆบูชาปี 2555 นี้

“พุทธชยันตี” เป็นวาระที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา รากศัพท์ของคำว่า “ชยันตี” มาจากคำว่า “ชย”คือ ชัยชนะอันหมายถึงชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บังเกิดขึ้นในโลก

“พุทธชยันตี” จึงมีความหมายว่า เป็นการตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ปัจจุบันพุทธชยันตียังถูกตีความหมายถึงชัยชนะของพุทธศาสนาและชาวพุทธด้วยเช่นกัน

สำหรับวาระสำคัญพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ถ้ายึดถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวันวิสาขบูชา ปี 2554 ถึงวันวิสาขบูชา ปี 2555

ทั้งนี้ ในวันวิสาขบูชา 2554 ที่ผ่านมานับเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2,599 ปีเต็มและเริ่มเข้าสู่ปีที่ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพาน บวกด้วย 45 อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

พระธรรมโกศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มหาเถรสมาคมในฐานะองค์กรสูงสุดของพระสงฆ์ ได้มีมติในการจัดงานพุทธชยันตี 2,600 ปี โดยเสนอให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ และยังได้เชิญชวนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนให้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมฉลองการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดงานจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ(1) ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชนโดยใช้สถานที่ ณพุทธมณฑล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมืองทองธานี สยามพารากอน

(2) ด้านวิชาการ เน้นการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)ดำเนินการ

และ (3) ด้านกิจกรรม มหาเถรสมาคมได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนาพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายศาสนาเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดกิจกรรม

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่างานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ถือเป็นวาระสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี (2553-2555) ดังเช่นในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย เป็นต้น มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างตื่นตัวและยิ่งใหญ่

รวมทั้งที่สำนักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีการจัดงานฉลองใหญ่ในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา

“สำหรับประเทศไทยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นที่ปรึกษา และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ของบประมาณในการดำเนินการสนับสนุนจากรัฐบาล”

ในโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้มอบธงสัญลักษณ์ “พุทธชยันตี”แก่ผู้ว่าราชการและสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด และยังมอบให้กับวัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปประดับในสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดปี เป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ และมอบให้กับผู้นำทางศาสนาในระดับนานาชาติ

สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี นั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม

“ใบโพธิ์”หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “สีเขียวแห่งโพธิ์”หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา “ธรรมจักรบนผืนธงชาติไทย”หมายถึง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

“กนกลายไทยชูช่อฟ้า” หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมแห่งชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อธิบายถึงการจัดงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่พุทธมณฑล จากคณะสงฆ์ไทย และคณะสงฆ์นานาชาติ รวมทั้งจะมีการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพื่อเป็นการประกาศการเริ่มต้นการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทยด้วย

โดยมหาเถรสมาคมกำหนดให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง 3 วัน คือ วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา

“วันมาฆบูชาปีนี้ นอกจากเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี ยังเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 2,600 ปี ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ รวมถึงปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน”

พระพรหมสิทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ทางวัดสระเกศฯได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี” ด้วยเช่นกันในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2555 นี้ โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเช่น การปล่อยขบวนรถบุปผชาติประชาสัมพันธ์งานมาฆบูชา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม การประกวดตอบปัญหาธรรม การประกวดนิทานคุณธรรม การประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม การเจริญพระพุทธมนต์ปาฏิโมกข์ การเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายธรรม “ธรรมลีลา พุทธชยันตี”ในรูปแบบของสื่อผสมที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงที่มาความหมายและความสำคัญของพุทธชยันตีอย่างแท้จริง เพื่อให้การเฉลิมฉลองของชาวพุทธเป็นการตระหนักรู้ละอายชั่วกลัวบาปและใฝ่กุศล ร่วมกิจกรรมทำบุญหรือเรียนรู้ธรรมะร่วมกันอย่างน้อยทุกวันพระหรือทุกวันเพ็ญเพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤตแห่งบ่วงอกุศลกรรมไปสู่ความสุขความเจริญ

เพื่อร่วมฉลองความยิ่งใหญ่ในวาระ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พวกเราชาวพุทธสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองนี้ได้ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

Shares:
QR Code :
QR Code