จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา


ภาพประกอบจากสำนักข่าวอิศรา


จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชน thaihealth


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด :อุบลราชธานี (4ctPED) ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การถอดบทเรียนพี่เลี้ยงและเด็กในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของพี่เลี้ยงเด็ก เยาวชนและผู้บริหาร รวมไปถึงโมเดลการทำงานของทั้ง 62 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อวางทิศทางการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดยผลลัพธ์ได้แก่คู่มือการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนในการพัฒนากลไกสร้างการเรียนรู้ การสนับสนุน การพัฒนาต้นแบบการทำงานด้านเด็กและเยาวชน


 “กระบวนการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เห็นพลังสร้างสรรค์ที่แต่ละพื้นที่มีและมองเห็นกลไกการทำงานที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้พื้นที่เกิดการทำงานอย่างคล่องตัว โดยทางโครงการร่วมดำเนินการมากว่าหนึ่งปีพบว่า ผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าใจงานด้านเด็กมากขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายทรงพล กล่าว


นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนมีทุกตำบล รวมแล้วกว่า 7,000 แห่ง มีน้องๆ กว่าหนึ่งแสนเข้ามาเป็นสมาชิก มาเรียนรู้ มาสะสมประสบการณ์ รุ่นละสองปี จึงควรมาช่วยกันทำให้มีพลัง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมหนุนน้องให้คิดให้ทำให้นำ และเรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลวและความสำเร็จ ทุกวันนี้ จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจนเหลือน้อยกว่า 7 แสนคนต่อปีแล้ว ถ้าในแสนกว่าคนมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง จากพื้นที่สร้างสรรค์ของสภาเด็กฯ ถือว่าเราได้ช่วยเตรียมคนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งให้แก่สังคมในภายภาคหน้า


ด้าน นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระบวนการถอดบทเรียนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานและการเผชิญปัญหามากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทำให้เกิดต้นแบบการทำงานที่ดี เกิดรูปแบบกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ บทเรียนเป็นสิ่งที่อธิบายว่า ทำไมถึงเกิด เพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งบทเรียนที่ดีจะทำให้เรายกเป้าหมายการทำงานของเราให้สูงขึ้น และบทเรียนที่มีคุณค่าคือบทเรียนของเรา แต่คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้ พี่เลี้ยงและเด็กที่ทำงานโดยตรงเข้ามาร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จะทำให้ได้บทเรียนที่ตรงตามความเป็นจริงและสามารถนำไปใช้ได้ดี

Shares:
QR Code :
QR Code