จัดอบรม Core Course : การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) สำหรับภาคี สสส.

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ร่วมกับ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนานักบริหารงานทางสังคม
จัดอบรม core course : การบริหารจัดการโครงการ (project management) สำหรับภาคี สสส.
 1. หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์แบบครบวงจร
 2. หลักสูตรการระดมทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม
หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์แบบครบวงจร
เนื้อหา
 • วิธีการบริหารจัดการโครงการเชิงผลสัมฤทธิ์แบบครบวงจร (result-based project cycle management – rbpcm)
 • การกำหนดนิยาม และแนวคิดเพื่อใช้ในการออกแบบโครงการอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง
 • วิธีการ “ตั้งดาว ปักธง” และการกระจายผลผลิตตลอดจนกิจกรรม การกำหนดตัวชี้วัด และเงื่อนไขการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการสากลของการทำ “ร่างกรอบโครงการ” (concept note)
 • วิธีการวิเคราะห์ ร่างกรอบโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การพิจารณาความสมบูรณ์และความเป็นไปได้ของโครงการ (risk , integrity & feasibility analysis)
 • เทคนิคการบริหารโครงการในด้านการวางแผนเวลา งบประมาณ และกำลังคนเพื่อการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวางมาตรการลดความเสี่ยงโครงการ การประสานงานระดับแผนงานใหญ่และแผนงานย่อย
 • การวางระบบการติดตามประเมินผลทั้งการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ และการประเมินผลกระทบโครงการ
วันที่อบรม
 • 21 – 25 พฤศจิกายน 2556
สถานที่อบรม
 • ห้องทับทิม โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จังหวัดนครปฐม
การรับมัคร
 • รับสมัคร จำนวน 20 ท่าน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
หลักสูตรการระดมทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคม
เนื้อหา
 • หลักการแนวคิด ความสำคัญของการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อสังคม
 • วิเคราะห์ ค้นหาจุดเด่น อัตตลักษณ์ขององค์กรสู่การสร้างโอกาสการระดมทรัพยากร
 • ภาพรวมโอกาสการระดมทรัพยากร (opportunity landscape)
 • แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับการระดมทรัพยากร เช่น การบริจาค , การขอรับทุน , การสร้างระบบเครือขาย , การจัดกิจกรรมพิเศษ , การสร้างรายได้ , อาสาสมัครและพันธมิตรร่วมโครงการ
 • เริ่มต้นปฏิบัติด้านการเข้าถึงและการสื่อสารเพื่อการระดมทรัพยากรอย่างมืออาชีพกับการระบุข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารกับแหล่งทุนและผู้สนับสนุน , ฐานข้อมูลแหล่งทุนและทรัพยากร , กลยุทธ์ การเข้าถึงและการสื่อสาร , การสร้างทีมงานเพื่อการระดมทรัพยากร
วันที่อบรม
 • 2 – 4 ธันวาคม 2556
สถานที่อบรม
 • ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพมหานคร
การรับมัคร
 • รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
 • ผู้จัดการโครงการ/แผนงาน
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ/แผนงาน
 • เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/องค์กร
สอบถามและสมัครที่
 • คุณมุจลินท์/คุณอุรพิณ
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-511-5758 ต่อ 20-21 มือถือ : 086-329-3245
 • e-mail : [email protected]
หมายเหตุ
 • ผู้เข้าร่วมต้องสามารถเข้าร่วมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าเอกสาร และค่าที่พัก
 • ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code