จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์  


จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ  thaihealth


จัดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017)


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 นี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการขับเคลื่อนดัชนีวัดความสุขเจ้าหน้าที่ และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกำลังคน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคนในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดสธ. จะกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence Strategy) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence) และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างอนาคตสาธารณสุขไทย และปิดการประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 11.00 น.


นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการ และการพัฒนากำลังคน รวมทั้งการสร้างองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน อาทิ คุณมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กำลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คุณนนท์ปวิชช์ สุจริต ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) รศ.นพ.สุโรจน ศุภเวศิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ รพ.เทพธารินทร์ คุณกาญจนา ส่งเสริม รพ.กรุงเทพ รศ.กร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code