จัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในอาเซียน

          จัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในอาเซียน thaihealth


          อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ส่งทีมแพทย์ตรวจสุขภาพและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่แรงงานไทยในประเทศอาเซียน พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง ทั้งนี้ เตรียมขยายบริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน   ในปี 2558 ต่อไป


          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ จัดโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน เพื่อให้บริการตรวจรักษาแรงงานไทยที่เจ็บป่วย รวมถึงให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น แก่คนไทยที่ทำงาน  ในประเทศสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และมาเลเซีย เนื่องจากคนไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกำลังหลัก ในการหารายได้ให้แก่ครอบครัวและช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งนี้แรงงานไทย มักประสบปัญหาด้านการสื่อสาร เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ บางรายอาจต้องเดินทางกลับก่อนระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและบุคคลในครอบครัว ดังนั้นการจัดโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน จึงเป็นการเชื่อมโยงบริการทางการแพทย์ ให้คนไทยในต่างแดนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นแก่แรงงานไทย พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลการป่วยของแรงงานไทย ศึกษารูปแบบการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแรงงานไทยให้เหมาะสมกับประเทศนั้นๆ


          ในปีงบประมาณ 2557 กรมการแพทย์ ได้จัดส่งทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ประสานงาน ไปให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่แรงงานไทยที่ไปทำงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลามและมาเลเซีย รวม 9 ครั้ง แต่ละทีมประกอบด้วยแพทย์ 3 คน จิตแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน พยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ 1 คน ผู้ประสานงาน 2 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์  ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์และสถาบันโรคทรวงอก


          โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ  การตรวจรักษา การตรวจคัดกรองสุขภาพ จ่ายยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเจาะน้ำตาล ปลายนิ้ว การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการเจ็บป่วยเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การประเมินและให้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัย การสำรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย และความพึงพอใจต่อบริการ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,258 ราย การเจ็บป่วยที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาการกล้ามเนื้อและกระดูก จำนวน 361 ราย 2)โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 200 ราย  3)โรคผิวหนัง จำนวน 120 ราย 4)โรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 120 ราย และ 5)โรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 72 ราย นอกจากนี้ จากการตรวจประเมินสภาพจิตของผู้รับบริการ พบว่ามีปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ความกังวลจากเรื่องหนี้สินและภาระค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุรี่ และภาวะซึมเศร้า ซึ่งทีมแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง


          อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ การส่งทีมแพทย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งติดตามและประเมินผล ทำให้ได้รูปแบบการจัดหน่วยบริการดูแลสุขภาพแรงงานไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดหน่วยบริการสำหรับแรงงานไทยในประเทศอาเซียนอื่นๆได้ สำหรับในปี 2558 กรมการแพทย์ได้ประสานงานไปยังสถานทูตไทยในประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมทั้งหารือแนวทางการดูแลสุขภาพแรงงานไทยและได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมอาสาสมัครแรงงาน เรื่องการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเองในประเทศญี่ปุ่น การอบรมล่ามของบริษัท เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองด้านอาชีวเวชศาสตร์ ในประเทศไต้หวันและการจัดกิจกรรมบริการตรวจแรงงานไทยด้านกายและจิต การอบรมอาสาสมัครแรงงานและพระภิกษุ เรื่อง การดูแลสุขภาพและการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ในประเทศเกาหลีใต้ ต่อไป


 


 


          ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code