จัดการพื้นที่ทะเลสาบทุ่งกุลา แก้ผลกระทบน้ำเมา

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


จัดการพื้นที่ทะเลสาบทุ่งกุลา แก้ผลกระทบน้ำเมา thaihealth


จ.สุรินทร์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทบทวนมาตรการการจัดการพื้นที่ทะเลสาบทุ่งกุลาอย่างมีส่วนร่วม และร่วมมือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมสุรินทร์สร้างสุข กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้มีการดำเนินการในการป้องกัน ควบคุม การซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งเล่นน้ำปลอดเหล้า โดยความร่วมมือทั้งในส่วนของภาคประชาสังคมและภาครัฐซึ่งมีข้อค้นพบในการปฏิบัติงานที่ควรมีการทบทวน หารือ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และสังคม ให้เกิดการรับรู้ และมีความตระหนักในการให้ความร่วมมือและเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบ จึงมีเวทีรับฟังความคิดเห็น พ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้า เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชี้แจง และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ดังนั้น ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์ จึงเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีบูรณาการจัดการพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้า กรณีทะเลสาบทุ่งกุลา และอ่างอำปึล ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เพื่อคืนข้อมูลการดำเนินงานในช่วงสงกรานต์และเตรียมข้อมูลความพร้อมก่อนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ทบทวนมาตรการการจัดการพื้นที่ทะเลสาบทุ่งกุลาอย่างมีส่วนร่วม วันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ศาลาเกาะกลาง ทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยจะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมข้อมูลต่อพื้นที่ก่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่ง การจัดระเบียบแพ การจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการสร้างการรับรู้ การรักษากฎระเบียบของทะเลสาบทุ่งกุลา เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code