จังหวัดขอนแก่นประกาศนโยบายงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

 

จังหวัดขอนแก่นประกาศนโยบายงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  เพื่อแสดงความยินดีโอกาสที่รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า  สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบในพื้นที่ภาคอีสาน

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า  ขอบคุณที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าขอนแก่นได้ดำเนินการรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จนมีผลการดำเนินงานเป็นทียอมรับของสังคมทั่วไป  โดยเฉพาะงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว  ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จอย่างมาก  ได้กลายเป็นเทศกาลทางวัฒนธรรมถนนตระกูลข้าวไปแล้ว  นอกจากนี้ยังมีงานไหมที่สามารถดำเนินการให้ปลอดจากเหล้าบุหรี่และอุบัติเหตุลงได้  ต้องขอชื่นชมอย่างมาก  สำหรับงานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้านั้น   ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  หากสามารถดำเนินการได้ทั้งจังหวัดก็จะเป็นการดี  แต่ควรจะจัดให้มีการพูดคุยกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  เชิญพื้นที่ตำบล  อำเภอที่ทำเรื่องนี้ดีๆมาแลกเปลี่ยนกับพื้นที่อื่นๆ  แล้วกำหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน  แล้วร่วมกันประกาศให้เป็นวาระของคนขอนแก่น  ก็จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้

สำหรับพื้นที่ตำบลต้นแบบอีกพื้นที่หนึ่งที่จะดำเนินการประกาศนโยบายสาธารณะงานศพปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่  20  ตุลาคมนี้  คือตำบลพระลับ  โดยเทศบาลตำบลพระลับ  จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือประกาศนโยบายสาธารณะเป็นพื้นที่จัดงานศพปลอดเหล้า 100%  นอกจากนี้จะมีพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเลิกเหล้าตลอดชีวิตอีกด้วย  ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกจนอย่างต่อเนื่อง  เป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดขอนแก่น  ที่ควรนำไปเป็นตัวอย่างต่อการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆต่อไป    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าว

ด้านนายนิรุจน์  อุทธา  ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  ที่ได้นำเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบนเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประกาศสนับสนุนให้การดำเนินงานรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยเฉพาะงานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของจังหวัด  และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน  เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม   ทั้งนี้งานที่ดีๆอยู่แล้วเช่น งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์  และงานประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ปลอดเหล้า  ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป  นับว่าจังหวัดขอนแก่นได้ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมเพื่อลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง

โอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้ความอนุเคราะห์เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  สามารถเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาด้านการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าได้ตลอดเวลา  เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานภาคประชาสังคมของเครือข่ายฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code