งานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยกระบวนการ Happy Workplace

featured

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคนและพัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace ระหว่าง 6 องค์กร ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED), สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(ATSME), โครงการ HeHa, โครงการ Happy Workplace Support, โครงการ Happy SMEs และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/7lkECN

Shares:
QR Code :
QR Code