งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

featured

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าว”เรียนรู้ทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมลูกเสือแบบใหม่”ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีน ครินทราบรมราชชนนี

Shares:
QR Code :
QR Code