งานครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

เค็มน้อยอร่อยได้

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียม มาตลอด 10 ปี ของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายลดอัตราผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ที่ต้นเหตุสำคัญมาจากการบริโภคอาหารหวาน มัน และเค็ม โดยเฉพาะบริโภคโซเดียมในปริมาณมาก ในแต่ละปีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจากภาษีของประชาชนกว่า 2 แสนล้านบาท เพื่อการรักษาพยาบาล หากประชาชนมีสุขภาวะที่ดี จะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลของประเทศลงได้ นำไปสู่การสนับสนุนภาครัฐพัฒนาประเทศสู่การเป็น Smart Country ในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=352159

Shares:
QR Code :
QR Code