งานการเสวนาเรื่องเมืองสุขภาวะ ในงานสถาปนิก 56 เมืองดี๊ดี บทเรียนการสร้างเมืองสุขภาวะจากญี่ปุ่นสู่ไทย

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่อง เมืองสุขภาวะ ในงานสถาปนิก 56: A Lesson on Healthy Cities from UDCK (Japan) to UddC (Thailand) “เมืองดี๊ดี บทเรียนการสร้างเมืองสุขภาวะจากญี่ปุ่นสู่ไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาวะที่ดีทั้งของตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/fhS5PH

Shares:
QR Code :
QR Code