งานการประชุม National Forum on Birth Defects and Disabilities ครั้งที่ 5

featured

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2556 ที่ รร.ตะวันนา สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัด “ประชุมปฏิบัติการระดับชาติเพื่อป้องกันและดูแล รักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย(National Forum on Birth defects and Disabilities) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556” โดย ภญ.เนตรนภิส สุชนวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม มีบุคลากรทางการแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล เข้าร่วมกว่า 200 คน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/36570

Shares:
QR Code :
QR Code