ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน thaihealth


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้จัดโครงการค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายวิชัย ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี , นายพานิช จิตร์แจ้ง อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 บุคลากรแรงงานจากสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมในกิจกรรมมอบทุนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 ทุน และมอบธงสัญลักษณ์ค่าย ธงความปลอดภัยในการทำงาน ธงประจำกลุ่มสี เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการเข้าค่าย


ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะแรงงาน thaihealth


สืบเนื่องมาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานของผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการจัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อมุ่งเสริมสร้างวินัยในการทำงาน 4 ด้านหลัก คือ 1.การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เตรียมพร้อมเข้าสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 2.พฤติกรรมสู่ความสำเร็จ 9 ประการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านนิสัยอุตสาหกรรม 3.การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งมุ่งสร้างวัฒนธรรมแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีในการทำงาน และ 4.การสร้างความสุขในการทำงาน 8 ประการ ตามนโยบายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


สำหรับค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 38 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 211 คน

Shares:
QR Code :
QR Code