ค่ายจักรยานเด็กอ้วน…ไม่ธรรมดา

 

การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และ สสส. จัดกิจกรรม “ค่ายจักรยานเด็กอ้วน…ไม่ธรรมดา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเข้าร่วมโครงการ

ระหว่างวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีกิจกรรม ค่ายจักรยานเด็กอ้วน…ไม่ธรรมดา ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 คน อายุระหว่าง 10-15 ปี ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเข้าร่วมโครงการการศึกษาผลของการใช้จักรยานที่มีต่อเด็กอ้วน

ปัญหาดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่องเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องดำเนินการ แก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้เด็กไทยในอนาคตต้องป่วยเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ อีกสิบกว่าโรคตามมาภายหลัง การให้ความรู้แก่ญาติผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครู  และเด็ก  เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นเพื่อการป้องกันโรคอ้วน อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญหากมีการอบรมในเบื้องต้นแล้ว และทำให้เกิดกิจกรรมออกกำลังกายและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้จักรยานก็อาจทำให้ปัญหาโรคอ้วนลดลงได้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเห็นว่าการใช้จักรยานดังกล่าวเป็นส่วนส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กที่มีประโยชน์ จึงได้จัดทำ“โครงการการศึกษาผลของการใช้จักรยานที่มีต่อเด็กอ้วนในพื้นที่ 4 อบต.ของจังหวัดสมุทรปราการ”ขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กอ้วน หรือเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานได้เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าใจข้อดีของการใช้จักรยาน เพื่อใช้เป็นกิจกรรมทางกายและลดความอ้วน โดยนำจักรยานมาใช้ในการออกกำลังกายและใช้ในกิจกรรมในชีวิตประจำวันในรูปแบบของกิจกรรมทางกาย  เช่น การปั่นไปโรงเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆเรียนรู้การใช้จักรยานอย่างถูกต้องและปลอดภัย  และติดตามเด็กอ้วนที่เข้าร่วมโครงการฯในด้าน น้ำหนัก โภชนาการ การใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเด็ก

วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งประการหนึ่งสำหรับโครงการฯ นี้ คือ การมุ่งหวังผลข้อมูลเพื่อให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนการใช้จักรยานในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code