คุยกับเยาวชน ป้องกันท้องไม่พร้อม

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


คุยกับเยาวชน ป้องกันท้องไม่พร้อม thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ เป็นปัญหาที่ทำลายอนาคตที่สดใสของกลุ่มเด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเปิดช่องทาง TEEN CLUB เพื่อสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมบริการคุมกำเนิดฟรี


กรมอนามัย เดินหน้าแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้และความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี


วางแผนครอบครัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


“นพ.มนัส รามเกียรติศักดิ์” รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมอนามัยมีความพยายามในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสอดคล้องกับแนวทางการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องประชากรและการพัฒนา หรือ ICPD – The International Conference in Population and Development และเรื่องสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG เป้าหมายที่ 3.7.1 ที่มุ่งเน้นให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีความต้องการเรื่องการวางแผนครอบครัว พอใจกับการคุมกำเนิดสมัยใหม่ด้วย


“ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเป็นหนึ่งในปัญหา ที่ทำลายอนาคตที่สดใสของวัยรุ่นไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งยังส่งผลกระทบในเชิงลบไปยังสังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม”


เกิดน้อยไป – ท้องก่อนวัย


จากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่า สถานการณ์ด้านประชากรของไทยนั้นมีหลัก ๆ 2 ส่วน ปัญหาส่วนที่ 1 คือ ปัญหาการเกิดน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในงานวางแผนครอบครัว และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยคนรุ่นใหม่นิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.2 ในปี 2562 โดยผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15 – 49 ปี มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.54 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน และอัตราการเกิดมีเพียง 10.5 ต่อประชากรพันคน


ปัญหาส่วนที่ 2 คือปัญหาการเกิดที่ด้อยคุณภาพ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 169 คน ส่วนวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน ในปีเดียวกันนั้น มีจำนวนผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีให้กำเนิดบุตรทั้งหมดจำนวน 63,831 คน แบ่งเป็นอายุระหว่าง 15-19 ปี จำนวน 61,651 คน และต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,180 คน และยังพบว่ามีผู้หญิงที่อายุต่ำว่า 20 ปีที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำและให้กำเนิดบุตรอีกถึง 5,222 ราย


จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ.2560 – 2569) ส่งผลให้หน่วยบริการมีการจัดบริการคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น โดยจากการประเมินการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ของ โรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย พ.ศ.2562 พบว่ามีโรงพยาบาลจัดบริการใส่ห่วงอนามัยชนิดทองแดงเพิ่มเป็นร้อยละ 76.2 จัดบริการฝังยาคุมกำเนิดชนิด 1 หลอดและ 2 หลอดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.5 และ 22.3 ตามลำดับ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2562)


อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นไทยจำนวนมากยังขาดการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และสิทธิในการรับบริการทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการคุมกำเนิด ซึ่งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำว่า ทางเลือกแรกสำหรับวัยรุ่นในการคุมกำเนิด ควรจะเป็นการคุมกำเนิดประเภทกึ่งถาวรร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย เนื่องจากสามารถคุมกำเนิดได้ในระยะเวลานาน 3, 5 และ10 ปี และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่เป็นที่นิยม ในกลุ่มวัยรุ่นไทย


เยาวชนถูกตีตราในทางลบ


อีกปัญหาหนึ่งที่รายงานดังกล่าวระบุว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นไทยเข้าไม่ถึงบริการคุมกำเนิด คือ การถูกตีตราในทางลบจากผู้ให้บริการ อีกทั้งภาพจำของสังคมในเชิงลบต่อเด็กที่เข้ารับการคุมกำเนิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ


ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัยจึงได้เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อเป็นช่องทางให้คนทั่วไป โดยเฉพาะวัยรุ่น ได้เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด สิทธิและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่น


โดย TEEN CLUB จะเป็นศูนย์กลางความรู้เกี่ยวกับที่วัยรุ่นมักมีข้อสงสัยแต่อาจจะไม่กล้าถามใคร ทั้งในรูปแบบบทความและวิดีโอ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เช็กสิทธิในการเข้ารับบริการด้านการคุมกำเนิด ค้นหาสถานบริการที่ให้บริการคุมกำเนิด มีฟีเจอร์บันทึกประจำเดือนช่วยเช็กการมาของรอบเดือน และยังมีบริการสายด่วน 1663 และ Chat Bot ตอบคำถามเพื่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ ผู้สนใจสามารถแอดไลน์ TEEN CLUB ได้ที่ @teen_club


นอกจากการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว กรมอนามัยยังร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ด้วยการสนับสนุนค่าบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวร ด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และในหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 20 ปีขึ้นไปในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ให้กับสถานบริการเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั่วประเทศ


การให้ความสำคัญกับเยาวชน ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการให้บริการด้านการคุมกำเนิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในสังคมว่าการคุมกำเนิดไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเช่นเดียวกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ