คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2566)

สวัสดีครับเพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน

              เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนครบรอบการก่อตั้ง สสส. ซึ่งในปีนี้เดินทางมาครบปีที่ 22 ในการทำหน้าที่สนับสนุนทุกภาคส่วนมาร่วมสร้างเสริมสสุขภาพให้กับคนไทย

              กลไก สสส. ก่อกำเนิดขึ้นจากการศึกษาต้นแบบจากหลายประเทศ กองทุนเหล่านี้ทั้งที่ได้ก่อตั้งก่อนและหลัง สสส. ได้สานความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 หรือราว 23 ปีมาแล้ว จนต่อมาได้มีการร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมมือจัดตั้งเป็นเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations – INHPF) ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2548 มีพันธกิจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมศักยภาพในหมู่สมาชิก รวมทั้งสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ที่สนใจในการก่อตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพขึ้น

              ปัจจุบันเครือข่ายมีสมาชิก 7 หน่วยงาน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ตองงา และไทย ร่วมกับสมาชิกสมทบและพันธมิตรอีกหลายองค์กร ได้สานงานกันต่อเนื่อง และจะมีการจัดประชุมในระดับเครือข่ายทุกปี

              ปีนี้ สสส. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม INHPF ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปของเครือข่าย สสส.โลก : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างเสริมสสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม” (The Next Step of INHPF : Accelerating Health Promotion Innovations towards Equitable Well-being) เป็นการพูดถึงแนวทางของงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงทั้งด้านสังคมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่นำไปสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม

              ในการประชุมจะเกิดการประกาศความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพสู่วาระสุขภาพระดับโลก ที่เครือข่าย สสส.โลก เชื่อมั่นว่า “สุขภาพเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน” และเชื่อว่า “การสร้างเสริมสุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขในภาพรวมที่จะพัฒนาสุขภาวะในทุกบุคคล ครอบครัว และชุมชน”

              ปฏิญญากรุงเทพเพื่อการยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมจึงได้เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ โดยเป็นการส่งสัญญาณไปถึง สมาชิกของเครือข่าย หน่วยงานสหประชาชาติ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมถึงประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงสุขภาพที่เกิดขึ้นทำให้มีความจำเป็นในการลงทุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทคโนโลยี ความรู้ กฎหมาย นโยบาย ความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่จะเป็นภัยคุกคามประชากรในอนาคต สิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากในแต่ละประเทศสู่การผนึกกำลังในประชาคมนานาชาติ

              ชาว สสส. ที่ได้ร่วมเดินทางสร้างสุขภาวะกับ สสส. มาตลอด 22 ปีจวบจนวันนี้ ไม่ว่างานของเราจะอยู่ในครอบครัว ในชุมชน ในเมือง หรือในระดับประเทศ เราก็ยังกำลังได้ร่วมเส้นทางเคียงข้างกับพี่น้องเครือข่ายนานาชาติอันกว้างขวาง มุ่งสู่เป้าหมายโลกสุขภาวะ (Health Planet) ด้วยกันครับ

Shares:
QR Code :
QR Code