คืนคนดีสู่สังคม “ให้” โอกาสผู้เคยพลาด

          เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ที่สุดในโลก….


/data/content/24662/cms/e_cdempqz12456.jpg


          ชีวิตของคนที่เคยทำผิดพลาด คงไม่ง่ายที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติเหตุหนึ่งก็เพราะมักจะถูกปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพ หรือการจะต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ


          เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง"การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด" เพื่อการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิดและการปรับทัศนคติของชุมชนและบุคคลรอบข้างเพื่อส่งมอบคนดีให้กลับคืนสู่สังคม


          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การลงนามความ/data/content/24662/cms/e_bdlmprtw4678.jpgร่วมมือครั้งนี้เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมและชุมชน สู่การให้โอกาสผู้กระทำผิด กลับเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ด้วยดี ผ่านช่องทางเครือข่ายของ สสส. ที่มีมากกว่า 200 เครือข่ายรวมถึงร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


          "เราทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ให้โอกาสผู้พ้นโทษได้แสดงพลัง และศักยภาพในการใช้ความสามารถของตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นไม่ให้คิดกระทำความความผิด คืนสิ่งดีๆให้สังคมมีสุขภาวะที่ดี" ทพ.กฤษดา กล่าว


          ด้านนิตินัย นิยมวัน นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ผู้คุมจากเรือนจำกลาง กล่าวว่า ผู้คุมถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดผู้กระทำความผิดมากที่สุดมีส่วนในการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ รวมถึงให้ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่นักโทษเมื่อพ้นโทษ ผู้คุมจึงนับเป็นด่านแรกในการดูแลทั้งเรื่องความประพฤติและจิตใจ ก่อนที่จะให้ทางนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลต่อไป


          สำหรับ "การสร้างความรู้" ทางกรมราชทัณฑ์ จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระทำความผิดทั้งหญิงและชายในเรือนจำทั่วประเทศ อาทิ การสอนทำอาหาร เบเกอรี่ นวดแผนไทย งานฝีมือ ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยืนยันการจบหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้ด้วย


          "ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำผิดไปตลอดชีวิต'โอกาส' จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมจะหยิบยื่นให้ผู้กระทำความผิดมีที่ยืน เพื่อที่ว่า พวกเขาจะได้ใช้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่ ในการดำเนินชีวิต และตั้งมั่นเป็นคนดีของสังคมต่อไป" นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กล่าว


          ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดตั้งมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์สำหรับจัดสรรเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ยเพื่อลงทุนสำหรับผู้พ้นโทษตามความเหมาะสม โดยทางกรมฯได้สร้างแบรนด์ให้ในชื่อ็ผลิตผลคนดิเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพในการ/data/content/24662/cms/e_abdhimnst236.jpgสร้างอาชีพและการยอมรับในสังคม


          ประดิษฐ์ ศรีสมบูรณ์ อดีตผู้กระทำความผิดที่พ้นโทษ กล่าวว่า ภายหลังจากการพ้นโทษออกมาตนได้ลองหางานทำในหลายๆ ที่ได้รับโอกาสบ้าง ไม่ได้รับบ้าง เพราะบางคนก็มองว่าตนเคยกระทำความผิด จึงกลัวว่าถ้ารับเข้ามาทำงานอาจจะมีปัญหาได้ เลยตัดสินใจกู้ยืมเงินจากมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ของกรมราชทัณฑ์ ทำให้ปัจจุบันตนได้เปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง และในบางโอกาสก็อาสาไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษด้วย


          "ผมมีวันนี้ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ โอกาสดีๆ จากสังคมที่เป็นแรงผลักดันให้ผมตั้งมั่นเป็นคนดี ใช้ชีวิตอย่างสุจริต และมีความสุข โดยไม่คิดหวนกลับไปทำความผิดซ้ำอย่างแน่นอน" ประดิษฐ์ กล่าว


          ดังนั้น หากสังคมเปลี่ยนมุมมอง เปิดใจ และให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่ผู้กระทำผิดได้ "โอกาส" นี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่ม "คนดี" ให้มีมากขึ้นในสังคม แต่ยังเป็นการเติมกำลังใจกับคนที่อาจหมดหวังแล้วในชีวิตด้วย


 


         


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code