คำประกาศภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ

4 ข้อเรียกร้อง เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่

 

คำประกาศภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ          ในที่ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2552 ภาคีและเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบที่เข้าประชุมกว่า 800 คน จากกว่า 20 องค์กร ได้ร่วมกันเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินการดังนี้

 

          (1) อุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติจะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดยาสูบครบวงจรภายใต้ชื่องาน Tabinfo Asia 2009 ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐปฏิเสธการเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ซึ่งห้ามไม่ให้หน่วยงานราชการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกกิจกรรมที่จัดโดยธุรกิจยาสูบ และเรียกร้องให้เครือข่ายฯ ร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการเปิดโปง สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลกลยุทธ์ทางการค้าของบริษัทบุหรี่ให้ประชาชนได้รับทราบ

 

          (2) จากการที่ธุรกิจยาสูบตั้งเป้าหมายขยายตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงและวัยรุ่น โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์แปลกใหม่ที่ดึงดูดใจ ทั้งในรูปของหีบห่อ กลิ่น และรส ดังเช่น กรณีของบารากู่ บุหรี่กลิ่นผลไม้และผลิตภัณฑ์บุหรี่ไร้ควัน เช่น นิโคตินเจล บุหรี่ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ขายในประเทศไทยเครือข่ายฯ จึงขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

 

          (3)จากการที่บริษัทบุหรี่หลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามโฆษณาโดยหันมาดำเนินกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน โครงการคืนกำไรให้สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสร้างภาพพจน์ให้แก่ธุรกิจและสินค้ายาสูบ เพื่อลดทอนกระแสแลการดำเนินมาตรการควบคุมยาสูบ เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐงดการสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมในโครงการที่เรียกว่า “เพื่อสังคม” ของบริษัทบุหรี่ และไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัทบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน การศึกษา สิ่งแวดล้อมหรือในประเด็นอื่นใด ขอให้ทุกหน่วยงานในประเทศปฏิเสธการรับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรา 5.3 กรอบกรุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งขอให้สื่อมวลชนงดการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์โครงการคืนกำไรให้สังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ

 

          (4) ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ที่จะต้องดำเนินการให้สถานที่สาธารณะและสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ 100% ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เครือข่ายฯ จึงขอเชิญชวนให้องค์กรและทุกหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการให้สถานที่ที่กฎหมายกำหนดปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 

          ภาคีเครือข่ายฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันสนับสนุนให้ข้อเสนอต่างๆ ทุกข้อข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ และผลักดันให้ประเด็นที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากทุกฝ่ายในสังคมถูกนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไป

 

          สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0 – 2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update 22-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code