ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร

 


 


ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการพูดเรื่อง “Happy Workplace” กันหนาหูมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ โดย สสส. ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและดำเนินงานไว้ 8 ด้าน โดยใช้ชื่อว่า “Happy8*” อันประกอบไปด้วย สุขภาพกายใจแข็งแรง มีน้ำใจไมตรี ใช้เงินตามฐานะ ไม่ลดละหาความรู้ ดูแลจิตวิญญาณ ผ่อนคลายตามสมควร ครอบครัวล้วนภูมิใจ สังคมที่อาศัยต่างเกื้อกูล


happy worlplace


 


จากเกณฑ์ประเมินทั้ง 8 ด้านนี้ ทาง สสส. ได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ที่รับผิดชอบได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ดังกล่าวให้กับพนักงานในหน่วยงานกรอก และนำมาวิเคราะห์ ซึ่ง สสส. ก็ใจดี แถมวิธีวิเคราะห์มาให้ด้วย หากท่านไหนสนใจรายละเอียด ลองเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ http://www.happy8workplace.com/ นะคะ


ในฐานะของนายจ้าง เพื่อให้ได้ผลงานที่คาดหวังจากพนักงานแล้ว เราควรต้องทำอย่างไรบ้าง ลองมาดูกันเป็น ข้อๆ เลยนะคะ


  


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code