ความสุขในชีวิตกับการต่อยอดองค์ความรู้

"ปานมณี" ยังจำได้ถึงคำพูดของ คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่กล่าวถึงการจัดนิทรรศการ วิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตลาดเล่นให้เป็นงาน" ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


ความสุขในชีวิตกับการต่อยอดองค์ความรู้ thaihealth

แฟ้มภาพ


ว่าเป็นการต่อยอดและขยายผลชุดองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย สสส. ที่มีการสังเคราะห์และถ่ายทอดออกมาเป็นการฝึกอบรม ที่ดำเนินงาน มาตั้งแต่ปี 2557-2558 ซึ่งมีการฝึกอบรมมาแล้วทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ 1.โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก 2.การเตรียม ความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3.การจัดการ ความปลอดภัยทางถนนในชุมชน 4.ละคร กระบวนการสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ 5.พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูก เชิงบวก


มาถึงวันนี้ ทำให้เชื่อมั่นว่า "การต่อยอดองค์ความรู้ ของคนในสังคมไทย"  มีความจำเป็นอย่างมากในวิถีชีวิต เนื่องจาก ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และยังสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้เข้าถึงการดำเนินชีวิตของคนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำความรู้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนไม่ควรมองข้าม และคงต้องขอชมเชยเป้าหมายการทำงานของ สสส. ในส่วนที่มุ่งมั่นในการต่อยอดงานต่างๆ ที่เคยทำมา ให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น


ล่าสุด มีโครงการที่ยืนยันแน่ชัดแล้วว่า ในปี 2559 ได้เพิ่มชุดองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดการทำงานด้านนิทรรศการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีก 6 เรื่อง เพื่อขยายความรู้สู่พื้นที่ต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่ ร่วมงาน ทั้งผู้ที่เคยผ่านการอบรม และผู้ที่สนใจได้ ได้เรียนรู้ ประเด็นต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ ได้นำความรู้ไปต่อยอดและขยายผลต่อไป


"เราเชื่อว่าคนที่เข้าร่วมอบรมจะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปบูรณาการให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในชุมชน และโรงเรียนต่อไปได้ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นการขยายผลแบบยั่งยืน ซึ่งเราจะมีการติดตามผลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่และโทรศัพท์ ไปถามถึงปัญหา หรือแนวทางที่เขาจะต่อยอดต่อไป และหากพื้นที่ใดที่แข็งแรงแล้วก็ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย" ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. อธิบายเพิ่มเติม


และเพื่อความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว นางสาวปิยะพรรณ มลิหอม ผู้จัดการโครงการพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้ และขยายผล ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อธิบายถึงความสำคัญของ 6 ชุดองค์ความรู้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ให้ฟังว่า ได้พิจารณาในแต่ละประเด็น ดังนี้  1.การปรับสภาพพื้นที่เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุโดยท้องถิ่น ซึ่งการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมแก่ ผู้พิการ  หรือผู้สูงอายุนั้น ได้เข้าถึงพื้นที่สะดวกขึ้น เช่น ไปวัด ไปสถานที่ ราชการ เพราะในอนาคตโครงสร้างประชากรจะมีผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากสถานที่ราชการ หรือชุมชนมีพื้นที่ ที่เหมาะสม ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  จะเป็นการสร้างคุณค่าให้พวกเขาเหล่านั้นด้วย 2.การเล่นจานร่อนสำหรับคนพิการ ส่วนใหญ่คนพิการที่อยู่ในโรงเรียนปกติมักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย ซึ่งการเล่นจานร่อน เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆ ที่จะทำให้เด็กพิการได้เข้าถึง และเล่นกับเพื่อนๆ อีกทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นการออกกำลังกายไปในตัวและยังช่วยสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนๆ 3.พลังงานทางเลือกสำหรับชุมชนท้องถิ่น ทุกชุมชนมีเศษขยะ เศษอาหาร ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้ ทั้ง โซล่าร์เซลล์ ไบโอแก๊ส แก๊สชีวภาพ ซึ่งสามารถลดต้นทุนของชุมชนได้ และหากได้รับองค์ความรู้ และคำแนะนำที่ดีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก 4.ท้องถิ่นร่วมใจดูแลผู้สูงวัยในชุมชน หากผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีบทบาทสำคัญต่อชุมชน ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 5.สืบสวนอุบัติเหตุสำหรับท้องถิ่น เพราะเชื่อว่า หากรู้จุดเสี่ยง ของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยคนในชุมชนต้องช่วยกันสังเกต และระวังจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และ 6.อาสาสมัครสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน โดยเห็นว่า การสื่อสารเรื่องเพศหากได้พูดคุยเป็นเรื่องปกติ  และมีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เด็กในชุมชนก็จะมีความรู้ที่ถูกต้อง รู้จักการป้องกัน การคุมกำเนิด อารมณ์ ความรู้สึกเกี่ยวกับเพศตรงข้าม ก็จะสลดปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมลงได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสื่อชุดองค์ความรู้เดิม


ใครที่สนใจในรายละเอียด การต่อยอดหรือสนใจ ร่วมอบรมในแต่ละองค์ความรู้ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สสส.โดยเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.thaihealth center.org


ซึ่งแน่นอนว่าตลอดการทำงานของ สสส.ที่ผ่านมา  สร้างผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ตัวบุคคล และชุมชน ทั่วๆ ไปว่า เขาเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้อันเกิดจากโครงการต่างๆ ของ สสส.จนทำให้ความสุข ในชีวิตของเขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างปาฏิหาริย์


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 

Shares:
QR Code :
QR Code