“คลินิกหมอครอบครัว” หวังลดคนไข้ล้น รพ.

ที่มา : www.thaipost.net


“คลินิกหมอครอบครัว” หวังลดคนไข้ล้น รพ. thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.ขับเคลื่อนนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ในเขตเมือง หวังลดความแออัด คนไข้ล้นใน รพ.ขนาดใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่งให้รองรับ โดยให้เป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดประชุมสำนักงานปลัด สธ.สัญจร ครั้งที่ 3/2559 โดยมีผู้ตรวจราชการ สธ. สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป กว่า 500 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” ว่า รัฐมนตรีว่าการ สธ.มอบให้เร่งรัดพัฒนาระบบบริการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ ซึ่งในเขตเมืองการเข้าถึงบริการในโรคพื้นฐานทั่วไปยังยากลำบาก เนื่องจากมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดขนาดใหญ่ 1-2 แห่งที่ให้บริการประชาชน ทั้งบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน จนทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาทำให้เกิดนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบ “คลินิกหมอครอบครัว” สำหรับเขตเมืองเกิดขึ้น


ปลัด สธ.กล่าวว่า สำหรับเขตชนบทได้เพิ่มบริการด้านการรักษาพยาบาลไปยังบริการปฐมภูมิ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเข้าไปเติมเต็ม ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ อาทิ หมออนามัย พยาบาล ทันตาภิบาล เป็นต้น ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้ความสะดวกในการเข้ารับบริการแก่ประชาชนในเขตชนบทแบบพบแพทย์ใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งจะมีบริการแบบองค์รวม ครบทุกมิติ ตั้งเป้าภายใน 10 ปี คนไทยทุกคนจะมีหมอประจำครอบครัว ด้วยบริการ “ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”


ทั้งนี้ แผนการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” นั้น มีการดำเนินการดังนี้ 1.จะร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว การผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นฐานการผลิต โดยเป้าหมายจะสามารถผลิตได้ปีละ 600 คน เป็นแผนระยะกลาง ระยะยาว 2.แผนระยะสั้นจะใช้แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ หรือแพทย์ที่สนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว มารับการอบรมเพิ่มหลักสูตร 3-6 เดือน 3.สหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ พยาบาล หมออนามัย จะมีหลักสูตรสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวให้เข้ารับการอบรม โดยจะปรับให้มีระบบสร้างจูงใจและค่าตอบแทนให้คนคงอยู่ในระบบ


นพ.โสภณกล่าวอีกว่า สำหรับบริการทุกคน คือ ประชาชน 10,000 คนของทีมหมอครอบครัว ทั้งคนปกติ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย คนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ทุกกลุ่มจะได้การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดูแลเมื่อเจ็บป่วย หากมีเหตุฉุกเฉินก็จะส่งต่อไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม บริการทุกที่ คือ จะทำงานทั้งในที่ทำการและที่บ้านของประชาชน ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อ ปรึกษาทีมหมอประจำครอบครัวได้ทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียเมื่อมีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย.

Shares:
QR Code :
QR Code