ครู-นักเรียนสร้างสรรค์เปลี่ยนขยะให้มีราคา

          /data/content/25973/cms/e_efmoqrsuvw24.jpg


          ครู-นักเรียนบางจากผนึกกำลังสร้างกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดการปัญหาขยะของเหลือใช้หลาย รูปแบบ ทั้งคัดแยก นำกลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นของใช้ สร้างรายได้ พร้อมจับมือชุมชนข้างเคียงลดปริมาณขยะ


          หทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เห็นว่าการบริโภคของประชากรและกระบวนการผลิตสินค้าทำให้เกิดของเสีย และขยะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ สุขอนามัย โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษา ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำ โครงการทรัพยากรนอกสายตา ทางออก สดใส ของสิ่งเหลือใช้ "ขยะ" หนึ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินกิจกรรม


          ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่ากิจกรรมในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ทั้งการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนสหกรณ์ ศิรินทร์และเพื่อน เปลี่ยนขยะของ เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปประดิษฐ์เป็นเสื้อกันฝนจากถุงนม กระเป๋าจากของที่จะทิ้ง เป็นต้น ทั้งการใช้เองและ ออกขายสร้างรายได้ การทำแปลงผักปลอดสารพิษในโรงเรียน และกิจกรรม สวนสวยด้วยรีไซเคิล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของนักเรียนรวมทั้งสุขภาวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น


          ผู้รับผิดชอบโครงการย้ำว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดจากขยะทั้งต่อตนเองและโรงเรียน รวมทั้งบ้านและชุมชน เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดกับนักเรียน ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเกิดสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน


          ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้น ล้วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างกำแพงปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโรงเรียน และใช้ประโยชน์ในการเป็นที่บัง สายตาสำหรับพักรอถังขยะที่เตรียมทิ้ง สร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียนโดย ซึ่งได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ในการเติมเต็ม ทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนได้รับการรับรองด้านอาคารสถานที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ตามโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น อีกด้วย


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code