ครอบครัวไทย….สะท้อนอะไรในสังคม

ที่มา : เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและประชากรและสังคม ประจำปี 2562 ครอบครัวไทย….สะท้อนอะไรในสังคม


ภาพโดย สสส.


ครอบครัวไทย....สะท้อนอะไรในสังคม thaihealth


การประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม ประจำปี 2562 ครอบครัวไทย….สะท้อนอะไรในสังคม


“การประชุมวิชาการระดับชาติประชากรและสังคม ประจำปี 2562” ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 15 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดประชุมฯ ในชื่อเรื่อง "ครอบครัวไทย….สะท้อนอะไรในสังคม" เนื่องจาก สถาบันฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงประชากรและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อรับมือและรุกไปข้างหน้ากับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตประชากรและเศรษฐกิจสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างครอบครัวในสังคมไทยทั้งโครงสร้าง รูปแบบ และการตัดสินใจสร้างครอบครัว “การประชุมระดับชาติประชากรและสังคม ครั้งที่ 15” นี้ จึงฉายภาพ สถานการณ์ “ครอบครัว” ของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน เน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลง และการดำเนิน นโยบาย กลยุทธ์ การสนับสนุน การเสริมสร้าง “ครอบครัว” ทั้งเชิงวิชาการและเชิงขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในสังคมไทยให้เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการรวมพลังเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านครอบครัวทุกภาคส่วนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ และแนวทางการขับเคลื่อน “ครอบครัว”  ในสังคมไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวที่มีความหลากหลาย ดำเนินวิถีชีวิตในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ได้ ตามวิสัยทัศน์ของนโยบายและยุทธศาตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564


รูปแบบและเนื้อหาของการจัดประชุมครั้งนี้ นำเสนอประเด็นกระตุกสังคมให้ตระหนักว่า ครอบครัวคือจุดคานงัดของสังคมไทย การร่วมเสวนาของผู้แทนครอบครัวหลากหลาย อาทิ ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวที่ดูแลลูกลักษณะพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความ จำนวน 13 บทความ ที่ครอบคลุมเนื้อหา สาระ และ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริม นโยบาย การพัฒนา สถาบันครอบครัวในสังคมไทย ให้เกิดผลสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ตลอดจน กิจกรรมการขับเคลื่อน “ครอบครัว” ในสังคมไทย บทความทั้งหมด จำแนกเป็น 3 ช่วงการประชุม (session) ดังนี้ ช่วงการประชุม 1 ครอบครัวไทย: นิยาม ความหมาย นโยบาย ช่วงการประชุม 2 ครอบครัวไทย…….รุ่งหรือล่ม? และ ช่วงการประชุม 3 ครอบครัวไทย: การปรับตัวกับยุคสมัยใหม่


ความคาดหวังที่ได้จากการประชุม ทั้งการเสวนาของผู้แทนครอบครัว และการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ทั้ง 13 บทความ จะทำให้เข้าใจการศึกษาประเด็นครอบครัวอย่างเป็นพลวัต กล่าวคือ ความเป็นครอบครัวทั้งความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตและพฤติกรรมสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่จำกัดและการบีบเค้นทางสังคม แม้กระนั้นความงอกงามและความสุขของประชากรยังคงปรากฎให้เห็นอยู่ในสังคมไทย

Shares:
QR Code :
QR Code