คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากน้ำท่วม

ที่มา : เดลินิวส์ 


คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากน้ำท่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย แนะประเมินความเสียงลดผลกระทบ


นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียตามมา โดยคพ.ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในการประเมิน จากนั้น คพ.จึงส่งแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในช่วงที่เกิดเหตุ ช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลายและแนวฟื้นฟูไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้เตรียมความพร้อม โดยแนวทางนั้นมีตั้งแต่การป้องกันระบบกำจัดขยะมูลฝอย จัดทำคันดินสถานที่กำจัดขยะ การจัดหาสถานที่พักขยะสำรอง การจัดหาถุงดำและภาชนะรองรับขยะให้ภาคครัวเรือนเพื่อง่ายต่อการเก็บรวบรวม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน


อธิบดีคพ. กล่าวว่า ส่วนการป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน อปท. ควรมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เตรียมเครื่องมือสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่สำรองสำหรับในกรณีฉุกเฉิน และสารเคมีหรือสารชีวภาพสำหรับบรรเทากลิ่นหรือกำจัดเชื้อโรคในน้ำเสียที่มีความจำเป็นต้องระบายลงสู่แหล่งน้ำ จัดทำระบบป้องกันน้ำเข้าท่วมอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ควรประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแผนปฏิบัติการให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code