ขานรับมติสมัชชาสุขภาพมุ่งแก้ปัญหาโรค NCDs

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก สสส.


ขานรับมติสมัชชาสุขภาพมุ่งแก้ปัญหาโรค NCDs thaihealth


ขานรับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิดหลัก "รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ" 


ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในการแถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิดหลัก "รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ" ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีฉันทามติส่งเสริมให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ NCDs ซึ่งมตินี้ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาวาระด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการพัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริมการประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกและกองทุนระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อในทุกระดับ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ เป็นประเด็นเร่งด่วนของสังคมไทย เนื่องจากขณะนี้โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทยประมาณร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี ส่วนโรคไม่ติดต่อที่พบมากคือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยที่ผ่านมา สสส.มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ ด้วยการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม และหันมาส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยทำควบคู่ไปกับการสื่อสารการตลาดเพื่อรณรงค์ผ่านสาธารณะ


"สสส.ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อร่วมพัฒนากลไกสนับสนุนและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนไทย ทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ล่าสุดมติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว ซึ่ง สสส.จะยังคงทำหน้าที่ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน จนถึงระดับประเทศต่อไป" ผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code