ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ  thaihealth


จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ ครั้งที่ 2/2560


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน 2 โครงการ คือ 1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code