ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน

         ราชภัฏโคราช MOU ร่วมกับ สถาบันรามจิตติ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน


/data/content/26454/cms/e_lmoprxy13469.jpg


          เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน Child Watch ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และสถาบันรามจิตติในนามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาสภาวการณ์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด


          ในครั้งนี้มีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ ดร.สมบัติ ฤทธิเดช หัวหน้าศูนย์ประสานงาน Child Watchภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


          เมื่อพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแล้วเสร็จ จึงเป็นการบรรยายในหัวข้อ “สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งทศวรรษ” โดย สถาบันรามจิตติ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “สภาวการณ์เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์” โดย นักวิจัยในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้อภิปราย ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน


          การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีกลไกเชื่อมต่อการทำงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับท้องถิ่น รวมไปถึงสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการวิจัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางงานวิชาการ ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่สู่ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์

Shares:
QR Code :
QR Code