ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน “The foundation of Mind Storming”

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน “The foundation of Mind Storming”
วิทยากร : ทีมงานMindStormingPoint [ นายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภาและทีมงาน ]
ระยะเวลา : 4 วัน 4 คืน (สามารถมาพักค้างคืนก่อนวันเริ่มการอบรมได้)
จำนวนที่เปิดรับ : 40 คนต่อรุ่น จำนวน 3 รุ่น (โดยมีค่ามัดจำการเข้าร่วม 1,000 บาทรับคืนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)
รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/mindstormingpoint/
ติดต่อสอบถาม: 087-974-1714 | [email protected]
วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของiการประชุมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Mind Storming; การระดมจิตใจ” ด้วยการมองใหม่ของผู้ทำหน้าที่วิทยากรในชื่อที่ทั่วไปเข้าใจในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยบทบาทใหม่และวิธีการ ใหม่ในการจัดประชุมเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง และแนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
กลุ่มเป้าหมาย:
1. ภาคีเครือข่ายของ สสส. ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบด้านการจัดประชุม
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดประชุม จัดอบรม องค์กรด้านสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ
3. ผู้ที่มีคุณสมบัติของการฝึกอบรมทั้งในฐานะผู้จัดประชุม วิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ฟังและผู้เข้าร่วมเวที รู้สึกถึงพร้อมต่อกระบวนการระดมจิตใจ Mind Storming
เนื้อหา:
1. ความรู้สึกหรือ การสัมผัสรับรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประชุมการเป็นวิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการ การจัดการประชุม
2. หลักการสำคัญของผู้ทำหน้าที่ในการประชุมแบบระดมจิตใจ
3. องค์ประกอบหลักของการจัดประชุมแบบระดมจิตใจ
4. ขั้นตอนและฝึกออกแบบการประชุมรูปแบบระดมจิตใจ
5. เทคนิควิธีที่จำเป็นสำหรับการประชุมรูปแบบระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน
6. แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการประชุมระดมจิตใจในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
กำหนดการ:
วันแรก (เริ่ม 9 โมงตรง กรุณาเข้าพักคืนก่อนสัมมนา)
เช้า ชี้แจงแนวทางของการอบรมสัมมนา
สาย ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่หลักประกันของอนาคต
บ่าย การสื่อสารระหว่างตัวเรากับโลก
เย็น แนวทางของการระดมจิตใจ
ค่ำ สิ่งที่รู้ได้ สิ่งที่รู้ได้แต่ยังไม่รู้ และสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้
วันที่สอง
เช้า บทเรียนในวันที่ผ่านมา
สาย เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก และ โลกเป็นส่วนหนึ่งของเรา
บ่าย หลักการสำคัญของการจัดเวทีระดมจิตใจ
เย็น หลักการสำคัญของผู้ทำหน้าที่ระดมจิตใจ หรือ ผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor)
ค่ำ องค์ประกอบหลักของการจัดเวทีระดมจิตใจ
วันที่สาม
เช้า ถอดบทเรียนในสองวันที่ผ่านมา
สาย เทคนิควิธีที่จำเป็นสำหรับการระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน
บ่าย ฝึกออกแบบเวทีระดมจิตใจ
เย็น ฝึกออกแบบเวทีระดมจิตใจ
ค่ำ นำเสนอการออกแบบเวทีระดมจิตใจ
วันที่สี่
เช้า ถอดบทเรียนในสามวันที่ผ่านมา
สาย สิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่งยวดในการจัดเวทีระดมจิตใจ
อภิปราย ซักถาม สรุปรวบยอด
(เลิกก่อนเวลาอาหารกลางวัน)
หมายเหตุ
เป็นกระบวนการที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเอาจริง! เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติโดยจะปรับตาม ความเหมาะสมกับผู้เข้าฝึกอบรมเป็นสำคัญ

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน “The foundation of Mind Storming”

วิทยากร : ทีมงานMindStormingPoint [ นายสัตวแพทย์ปกรณ์ สุวรรณประภาและทีมงาน ]

ระยะเวลา : 4 วัน 4 คืน (สามารถมาพักค้างคืนก่อนวันเริ่มการอบรมได้)

จำนวนที่เปิดรับ : 40 คนต่อรุ่น จำนวน 3 รุ่น (โดยมีค่ามัดจำการเข้าร่วม 1,000 บาทรับคืนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)

รายละเอียด/ลงทะเบียน: www.facebook.com/mindstormingpoint/

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/0fh7ggD4zsIF1QLx1 ด่วน !!!!! จำนวนจำกัด 40 ท่านต่อรอบ

คัดเลือกจากการตอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ติดต่อสอบถาม: 087-974-1714 | [email protected]

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของiการประชุมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Mind Storming; การระดมจิตใจ” ด้วยการมองใหม่ของผู้ทำหน้าที่วิทยากรในชื่อที่ทั่วไปเข้าใจในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยบทบาทใหม่และวิธีการ ใหม่ในการจัดประชุมเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง และแนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย:

  1. ภาคีเครือข่ายของ สสส. ในระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบด้านการจัดประชุม
  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดประชุม จัดอบรม องค์กรด้านสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสุขภาวะ
  3. ผู้ที่มีคุณสมบัติของการฝึกอบรมทั้งในฐานะผู้จัดประชุม วิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ฟังและผู้เข้าร่วมเวที รู้สึกถึงพร้อมต่อกระบวนการระดมจิตใจ Mind Storming

เนื้อหา:

  1. ความรู้สึกหรือ การสัมผัสรับรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการประชุมการเป็นวิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการ การจัดการประชุม
  2. หลักการสำคัญของผู้ทำหน้าที่ในการประชุมแบบระดมจิตใจ
  3. องค์ประกอบหลักของการจัดประชุมแบบระดมจิตใจ
  4. ขั้นตอนและฝึกออกแบบการประชุมรูปแบบระดมจิตใจ
  5. เทคนิควิธีที่จำเป็นสำหรับการประชุมรูปแบบระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน
  6. แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการประชุมระดมจิตใจในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

กำหนดการ:

วันแรก (เริ่ม 9 โมงตรง กรุณาเข้าพักคืนก่อนสัมมนา)

เช้า ชี้แจงแนวทางของการอบรมสัมมนา

สาย ความสำเร็จในอดีตไม่ใช่หลักประกันของอนาคต

บ่าย การสื่อสารระหว่างตัวเรากับโลก

เย็น แนวทางของการระดมจิตใจ

ค่ำ สิ่งที่รู้ได้ สิ่งที่รู้ได้แต่ยังไม่รู้ และสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้

วันที่สอง

เช้า บทเรียนในวันที่ผ่านมา

สาย เราเป็นส่วนหนึ่งของโลก และ โลกเป็นส่วนหนึ่งของเรา

บ่าย หลักการสำคัญของการจัดเวทีระดมจิตใจ

เย็น หลักการสำคัญของผู้ทำหน้าที่ระดมจิตใจ หรือ ผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor)

ค่ำ องค์ประกอบหลักของการจัดเวทีระดมจิตใจ

วันที่สาม

เช้า ถอดบทเรียนในสองวันที่ผ่านมา

สาย เทคนิควิธีที่จำเป็นสำหรับการระดมจิตใจขั้นพื้นฐาน

บ่าย ฝึกออกแบบเวทีระดมจิตใจ

เย็น ฝึกออกแบบเวทีระดมจิตใจ

ค่ำ นำเสนอการออกแบบเวทีระดมจิตใจ

วันที่สี่

เช้า ถอดบทเรียนในสามวันที่ผ่านมา

สาย สิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่งยวดในการจัดเวทีระดมจิตใจ

อภิปราย ซักถาม สรุปรวบยอด

(เลิกก่อนเวลาอาหารกลางวัน)

หมายเหตุ

เป็นกระบวนการที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน และเอาจริง! เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติโดยจะปรับตาม ความเหมาะสมกับผู้เข้าฝึกอบรมเป็นสำคัญ

Shares:
QR Code :
QR Code