ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต

ประชาสัมพันธ์ เสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 09.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์

บรรยายและอภิปรายประเด็น

• ศักยภาพ ทิศทาง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ต่อการวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

• การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทางการแพทย์

วิทยากร

• นพ.ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

• คุณปฏิภาณ ประเสริฐสม ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษด้านข้อมูลระดับสูง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วมอภิปราย

• นพ.ปฏิภาคย์ นมะหุต ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับติดตามประเมินผลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• คุณประเทือง เฝ่าดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ดำเนินรายการ

นายรักษพล สนิทยา นักวิจัยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-5902389 / 081-7168129

E-mail : [email protected]

Shares:
QR Code :
QR Code