ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.
ณ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 192 ซ. 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ด้วยมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า “เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก” เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนากิจกรรมครอบครัว และช่วยเหลือ สนับสนุนครอบครัว ที่ขาดพ่อ หรือแม่ในการดูแลลูก รายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย มีเด็กหรือคนพิการในบ้าน ป่วยเรื้อรัง ทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต ขาดปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีปัญหาสัมพันธภาพและการทำหน้าที่ของครอบครัว จำนวน 30 ครอบครัว หรือ 120 คนต่อปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 840,000 บาท การดำเนินงานเพื่อให้ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเอง ดูแลลูกและทำหน้าที่ของครอบครัวเป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเททรัพยากรกำลังคนและงบประมาณ ดังนั้นการทำงานดังกล่าวมูลนิธิฯ ไม่สามารถรับผิดชอบได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนในสังคม เพื่อให้ครอบครัวกลับมาทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างเต็มที่และเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว (คุณแสงดาว กรุณา), (คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช) โทรศัพท์ 02-9542346-7
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. E-mail : [email protected]
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.familynetwork.or.th และ www.thaifam.com
facebook : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครอบครัว
ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

ณ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 192 ซ. 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ด้วยมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า “เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก” เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนากิจกรรมครอบครัว และช่วยเหลือ สนับสนุนครอบครัว ที่ขาดพ่อ หรือแม่ในการดูแลลูก รายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย มีเด็กหรือคนพิการในบ้าน ป่วยเรื้อรัง ทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิต ขาดปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีปัญหาสัมพันธภาพและการทำหน้าที่ของครอบครัว จำนวน 30 ครอบครัว หรือ 120 คนต่อปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 840,000 บาท การดำเนินงานเพื่อให้ครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเอง ดูแลลูกและทำหน้าที่ของครอบครัวเป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเททรัพยากรกำลังคนและงบประมาณ ดังนั้นการทำงานดังกล่าวมูลนิธิฯ ไม่สามารถรับผิดชอบได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนในสังคม เพื่อให้ครอบครัวกลับมาทำหน้าที่ของครอบครัวอย่างเต็มที่และเด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในโครงการ “ พัฒนากิจกรรมครอบครัว และช่วยเหลือ สนับสนุน เด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ ครอบครัว ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้พึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพ มีงานทำ มีที่อยู่อาศัย ได้รับการศึกษา การบำบัดฟื้นฟู ได้รับบริการและสวัสดิการ” เพื่อหารายได้สบทบทุนในการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือ สนับสนุนครอบครัว ให้ครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการทำหน้าที่และสัมพันธ์ภาพของคนในครอบครัว กำหนดพิธีทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 192 ซ. 8 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว (คุณแสงดาว กรุณา), (คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช) โทรศัพท์ 02-9542346-7

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. E-mail : [email protected]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.familynetwork.or.th และ www.thaifam.com

facebook : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครอบครัว

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

Shares:
QR Code :
QR Code