ขอเชิญคนพิการหัวใจศิลป์

ร่วมงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (inclusive arts)

 

ขอเชิญคนพิการหัวใจศิลป์

 

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ โดยการสนับสนุนจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (inclusive arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 – ธันวาคม 2554 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะเพื่อคนทั้งมวลในรูปแบบของเครือข่าย สำหรับเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนพิการในงานด้านศิลปวัฒนธรรมกระแสหลัก

 

ในการนี้ ขอเชิญชวนคนพิการร่วมลงทะเบียนกับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลคนพิการที่มีทักษะและความสนใจในงานศิลปะและดนตรีในแขนงต่างๆ เพื่อโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถ การแสดงหรือประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง

 

           เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการจะเป็นผู้ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและดนตรีร่วมกับคนพิการ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนทราบเมื่อมีกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การจัดแสดงงานศิลปะ การแสดงดนตรี ฯลฯ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1.     เป็นคนพิการ (ทุกประเภท) หรือองค์กรคนพิการที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

2.     มีความสนใจในงานศิลปะ ได้แก่ งานวิจิตรศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ และการพิมพ์ภาพ รวมทั้ง งานประยุกต์ศิลป์ เช่น มัณฑศิลป์ พาณิชย์ศิลป์ และการออกแบบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 สะพานสอง วังทองหลาง กทม. 10310 โทร./โทรสาร: 02-539-9958, 02-539-9706, 02-539-2916 (กด 18 ติดต่อเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ) โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-5337-9660 เว็บไซต์: http://www.nmad2006.org  อีเมล์: [email protected]

หรือ : http://www.nmad2006.org/newsroom/detail.php?newsid=0000009&typeid=02

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 

 

update : 19-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code