ขอสื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 56 จัดฟรีทั่วไทย หมดเขต 30 เม.ย.นี้

มูลนิธิรณรงค์ฯ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ “บุหรี่คือยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” ให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก  และได้จัดทำเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลก เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ 

เนื่องจากองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ว่า ban tobacco advertising, promotion and sponsorship ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด คำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย  ทำลายชีวิต”

เพื่อให้สอดรับกับประเด็นของการรณรงค์ดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า  “บุหรี่คือยาเสพติด เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม” และได้จัดทำเอกสารวันงดสูบบุหรี่โลกชุด  “บุหรี่คือยาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่  ที่มีต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่  อีกทั้งเพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงกลยุทธ์การตลาดทุกรูปแบบที่บริษัทบุหรี่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้นมูลนิธิรณรงค์ฯ จึงได้ระดมความร่วมมือจากองค์กรภาคี  และหน่วยงานต่างๆ  ในการร่วมกันรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว มูลนิธิรณรงค์ฯ จึงขอเชิญชวนร่วมรณรงค์โดยเผยแพร่เอกสารเนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลกดังกล่าว  โดยสามารถแจ้งความประสงค์การขอรับสื่อดังกล่าว ได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกันนี้  ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้ 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสื่อ http://bit.ly/12ek4f5

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code