ขอนแก่นรวมพลังสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า-บุหรี่

จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ใน “โครงการรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่สังคมปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ อยู่ดีมีสุข”

ขอนแก่นรวมพลังสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า-บุหรี่

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ห้องกรีเอ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

ซึ่งมีวาระที่สำคัญที่ต้องหารือ คือ วาระงานศพปลอดเหล้า และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของจังหวัดขอนแก่น โดย นายนิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เป็นผู้นำเสนอโครางการนี้ และได้มีการหารือถึงการเลือกพื้นที่ต้นแบบงานศพปลอดเหล้า และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ของจังหวัดขอนแก่น 

 ขอนแก่นรวมพลังสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า-บุหรี่

ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกหมู่บ้านมาเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา 52 แห่ง พร้อมทั้งในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์หมู่บ้านที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมเป็นผู้จัดทำ พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมวัดที่มีเจ้าคณะอำเภออยู่ทั้ง 26 จังหวัด ที่จะเป็นต้นแบบโครงการนี้ด้วย เพื่อให้สามารถครอบคลุมทุกภาคีเครือข่ายในการทำงาน

การประชุมครั้งนี้ได้หลักสำคัญที่จะคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ คือ ต้องมีการจัดงานศพปลอดเหล้าและบุหรี่ งานบุญประเพณีปลอดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งนำว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบูรณาการทั้งเรื่องเล้าและบุหรี่เข้าด้วยกัน ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อออกประเมินและคัดเลือกร่วมกัน ซึ่งการคัดเลือกจะให้แต่ละอำเภอเป็นผู้คัดเลือกในเบื้องต้นมาก่อน ซึ่งทางจังหวัดจะทำหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอพร้อมทั้งแนบหลักเกณฑ์การคัดเลือกไปเพื่อรับทราบและดำเนินการในแต่ละอำเภอด้วย ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลแก่พื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์ในวันที่ 5 เดือน 5 ปี 55 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code