ขอนแก่นฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ครอบครัว ร่วมปฏิญาณตนเลิกเหล้า

วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญในการทำบุญตักบาตร และปฏิญาณตน เพื่องดเว้นจากการทำบาป พาครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรม และปฏิญาณตนลดละเลิกอบายมุขต่างๆ เป็นค่านิยมที่เป็นประเพณีอันดีงามที่ทุกคนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาของทุกปี 

ขอนแก่นฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ครอบครัว ร่วมปฏิญาณตนเลิกเหล้า

เนื่องจากวันเข้าพรรษาถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประชาชนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมลงชื่อและปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่สามารถงดเหล้าได้ตลอด ๓ เดือน ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน และมีจำนวนผู้ที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้ปีละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คน ทำให้สามารถลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงไปได้มาก คนที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้ ก็น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และมีความสุขได้ตามวิถีพอเพียง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี

สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมหามงคลครบรอบ ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาเพื่อพุทธชยันตี “งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล” ด้วยการเอาชนะใจตัวเองในการเลิกเหล้าตลอดชีวิต สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพรรษา ๘๔ พรรษาอีกด้วย

ขอนแก่นฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ครอบครัว ร่วมปฏิญาณตนเลิกเหล้าทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ปฏิบัติบูชาเพื่อพุทธชยันตี ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงชื่อและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ดำรงตนแบบพอเพียง มีเป้าหมายคือ ๒๖๐๐ คน ๒๖๐๐ ครอบครัว สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงได้สำเร็จภายในปีนี้

นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นเทศกาลแห่งการเอาชนะใจตนเอง เพื่อการเลิกเหล้า บุหรี่และอบายมุขทุกชนิด เพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเอาชนะใจตนเอง การเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้จึงถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดของชีวิต ถือเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จึงขอถือโอกาสแห่งปีมหามงคลนี้ เชิญชวนให้ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลปีนี้ รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา และอนุโมทนาให้ บุคคล ครอบครัวที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต สามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีคนอื่นๆ ขอให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาที่เป็นมหามงคลยิ่งในปีนี้ด้วย

ขอนแก่นฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ครอบครัว ร่วมปฏิญาณตนเลิกเหล้านายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  ได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า หน่วยงานองค์กรที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล บุคคลและครอบครัวที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมืองทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำรายชื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในลำดับต่อไป

สำหรับบรรยากาศ พิธีเปิดเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษามหามงคลกันอย่างพร้อมเพรียง ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงของเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ที่เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล  สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างคึกคัก มีการแจกเข็มกลัดและของที่ระลึกแก่ส่วนราชการที่มาลงชื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างมากมาย
  

เรื่อง: ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

          
 

Shares:
QR Code :
QR Code