ขยายองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่ 4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์


ขยายองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่ 4.0 thaihealth


ต่อยอดขยายองค์ความรู้เข้าระบบหลักมุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่ 4.0


ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 10 ปีของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับทั่วประเทศ ได้สร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยจนประสบความสำเร็จ พร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จนสามารถนำมาเสนอผ่าน มหกรรมสานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว "กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือ  ผลงานของเรา" ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ บริเวณศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่ได้ไปชมจะนำหลักการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของชาติต่อไป


มหกรรมสานพลังที่จัดขึ้น มี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการ สสส., ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. และผู้ทรงคุณวุติทางด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวชั้นนำของเมืองไทยเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช่จ่าย


พล.อ.ฉัตรชัย ในฐานะประธานกรรมการ สสส. กล่าวว่า รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับมหรรมดังกล่าวเป็นการแสดงผลงานของ สสส.และการทำงานของภาคีต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน และสถาบันครอบครัวในพื้นที่และองค์กรต่างๆ จนเป็นผลสำเร็จ พร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และนำออกสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปพัฒนาประชาชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป


ขยายองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่ 4.0 thaihealth


"การพัฒนาเด็กและเยาวชนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยรัฐบาลและ สสส.ต้องการสร้างให้คนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองตื่นรู้ รู้ทันโลก รู้เท่าทันสถานการณ์ และโดยเฉพาะรู้เท่าทันสื่อต่างๆ ในสภาวะที่สื่อออนไลน์เข้ามาในวิถีชีวิตของคนทั่วไปที่แฝงมาด้วยสิ่งที่ไม่ดีและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม อาทิ ความก้าวร้าว ความรุนแรง เรื่องเพศ กระทบการศึกษา และสุขภาพ ที่มีสภาพเนือยนิ่ง ติดหน้าจอ ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นบ่อเกิดของโรค NCDs จึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบาย สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นฐานสู่นักสื่อสารสุขภาวะ และสามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะที่ดีต่อไป" ประธานกรรมการ สสส.กล่าวถึงความสำคัญของงาน


นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 10 ปี แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้กับคนทุกช่วงวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับ ตั้งแต่หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล และบุคคล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงพบว่ามีบทเรียนสำคัญจากการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์จำนวนมากและเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ กลไกการทำงาน ผลงานเชิงนวัตกรรม รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการทำงานต่างๆ ที่สามารถทำงานได้จริงในระดับพื้นที่ และเกิดการขับเคลื่อนระดับนโยบายได้ในเชิงประจักษ์ ซึ่งหากมีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เป็นบทเรียนที่ดี จะสามารถเป็นตัวอย่างของการนำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ด้วยเหตุนี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมวิชาการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดการขยายผล ต่อยอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะระหว่างเครือข่ายที่มีประสบการณ์การทำงานเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ระดับองค์กร ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดและองค์กรหลัก/ผู้กำหนดนโยบาย ให้เกิดแรงบันดาลใจและได้รับเทคนิค เครื่องมือการทำงานต่างๆ ไปปรับใช้ในการทำงาน พร้อมสื่อสารให้สาธารณชนและสังคมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ขยายองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่ 4.0 thaihealth


"เรายังหวังว่ามหกรรมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ สสส.และภาคีเครือข่าย สามารถผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมต่างๆ สู่ระบบปกติขององค์กรหลักของประเทศ อาทิ ด้านการศึกษา ก็จะผลักดันนวัตกรรมของเราเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในกระทรวงศึกษาธิการ หรือด้านสุขภาพ ก็นำแนวทางของเราไปใช้ในกระทรวงสาธารณสุข หรือเรื่องการพัฒนาคนและสังคม ก็นำไปบรรจุในการบริหารนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าหากองค์กรหลักของประเทศขานรับ ก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลต่อไป"


ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.กล่าว และว่า ที่ผ่านมาแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้กำหนดทิศทางการทำงาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบาย "การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต" ของรัฐ ดังนี้ เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5 ปี) ทุกคนต้องได้โอกาสเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อโตขึ้น เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) ทุกคนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยง ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดี และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 วัยรุ่นและเยาวชน (15-24 ปี) ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นทั้งต่างวัยและต่างวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และครอบครัวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


"จึงอยากให้ผู้สนใจที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก หรือผู้ปกครองต่างๆ ที่ต้องการเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้อง ให้มาร่วมงานดังกล่าว รับรองไม่ผิดหวัง เพราะจะได้ความรู้และอาหารสมองกลับไปแน่นอน" ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.กล่าวเชิญชวน


สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ เริ่มที่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สร้างคนไทยคุณภาพ : จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ" โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี, เสวนาเรื่องการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบาย โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ


ต่อด้วย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นโยบายและทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการ สสส., นโยบายและทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรม สสส. (หรือตัวแทน) พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ เรื่อง "บอกเล่า แบ่งปัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ : 15 นาทีสร้างสุขเพื่อทุกคน" ในหลากหลายประเด็น เช่น การสร้างสัมพันธภาพครอบครัวในยุค Social โดยคุณพิยดา จุฑารัตนกุล, คุณแม่ยุคใหม่ เลี้ยงลูกอย่างไรให้ไฉไลที่สุด โดยคุณณปภา ตันตระกูล, การขับเคลื่อนทางสังคม ด้วยพลังจิตอาสาเพื่อสังคมไทย โดย พ.ต.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ และการเรียนรู้ยุค 4.0 "เรียนอย่างสนุก เล่นอย่างมีความรู้" โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย เป็นต้น


มั่นใจว่ามหกรรมนี้จะเป็นเวทีสร้างเครือข่ายคณะทำงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นกระบอกเสียงผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน… ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สสส. /.

Shares:
QR Code :
QR Code