ก้าวสู่ ประกันสังคมหลักประกันถ้วนหน้า

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


ก้าวสู่ ประกันสังคมหลักประกันถ้วนหน้า  thaihealth


แฟ้มภาพ


ประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 61 “Social Security towards Social Protectin for All : ประกันสังคมสู่หลักประกันถ้วนหน้า”


นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประธานการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561 “Social Security towards Social Protectin for All : ประกันสังคมสู่หลักประกันถ้วนหน้า” กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป้าหมายในอีก 5 ปี จะต้องมีแรงงานอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้ 5 ล้านคน จากแรงงานนอกระบบทั้งหมด 21 ล้านคน ให้มีหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง


สำนักงานประกันสังคม จึงได้ขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม เท่าเทียม กองทุนมีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่หลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า (Social Security towards Universal Social Protection for All) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบบประกันสังคมให้ทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงคุณค่าและความจำเป็นของระบบประกันสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน


น.ส.ดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวเสริมว่า สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุมวิชาการ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 โดยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมอย่างถ้วนทั่ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค เพราะถ้าคนไทยทุกคนมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงแล้ว สิ่งที่จะย้อนกลับสู่ประเทศไทยก็คือเขามีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง มีกำลังใจที่จะทำงาน ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยสูงขึ้น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น เพราะว่าเขามีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตด้วยหลักประกันทางสังคม ครอบคลุมอย่างทั่วถึง


ในงานนี้มีผู้ร่วมผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กรรมการและอนุกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป กว่า 450 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการบรรยาย เรื่อง “ประกันสังคมโดนใจ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยหลักประกันทางสังคมถ้วนหน้า” การเสวนาในหัวข้อ “หลักประกันทางสังคมใครได้ใครเสีย” เป็นต้น ซึ่งผลสรุปคือ ทุกคนและทุกฝ่ายเห้นพ้องต้องกันว่า การมีหลักประกันตนเองไม่ว่าจะเป็นมาตรา33,39 หรือ40 ก็ตาม ล้วนแต่ส่งผลดีต่อลูกจ้างและแรงงานทุกคน


การประชุมวิชาการในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามความต้องการประชาชนและแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มีรายได้ มีสวัสดิภาพในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ