กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ thaihealth


กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มผักปลอดสารพิษ


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายทวีชัย อ่อนนวล (ผู้ประสานวิชาการโครงการชุมชนน่าอยู่บ้านเขาแก้ว) ร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านเขาแก้ว จ.กระบี่ ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผักปลอดสารพิษ ณฺ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีผู้เข้าร่วมคือครัวเรือน เป้าหมายเยาวชนและสภาผู้นำในชุมชน จำนวน 30 ท่าน มีวิทยากรด้านการเกษตรให้ความรู้ในการปลูกพืช การดูแลดิน การทำปุ๋ยหมัก ไม่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมี ครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในอาชีพ เรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ผักหวานป่า ต้นไผ่ ผลไม้ป่า กาแฟ และอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนและกลุ่มอาชีพได้ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code